Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Carla Dik over experimenten met cannabisverstrekking

woensdag 18 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber als leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie respectievelijk voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en sport

Onderwerp:   Experimenten met cannabisverstrekking

Kamerstuk:    2013Z17690

Datum:            18 september 2013

Vraag 1

Kent u de berichten «Ministerie levert wiet Utrechtse proef»1) en «Wietexperiment nu al op losse schroeven»?2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het geen gemeentelijke taak is opdrachtgever te zijn van een volksgezondheidsexperiment zoals het door de gemeente Utrecht voorgestelde GGZ-behandelexperiment? Deelt u de mening dat alleen daarom al het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen wiet voor dit experiment moet leveren? Zo nee, welke voorwaarden stelt u voor het leveren van wiet voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met een kwetsbaarheid voor psychotische stoornissen en een ernstige cannabisafhankelijkheid?

Vraag 3

Wordt in het voorgestelde experiment alleen de acceptatie van bepaalde cannabisvarianten onderzocht of ook de werking?

Vraag 4

Is het voorgestelde experiment alleen gericht op het dempen van psychotische symptomen of stelt u, in het geval u toestemming verleend voor dit experiment, ook nadrukkelijk de voorwaarde dat het experiment gericht moet zijn op het afbouwen van het gebruik en gebruikers afhelpen van de verslaving?

Vraag 5

Welke aantoonbare bewijzen zijn er voor de werking van het voorgenomen experiment bij mensen met een kwetsbaarheid voor psychotische stoornissen?

Vraag 6

Klopt het dat het aangekondigde experiment nog niet goedgekeurd is door de hiervoor ingestelde ethische commissie?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het experiment ook in het licht van internationale verdragen getoetst moet worden?

Vraag 8

Klopt het dat er momenteel geen onderzoek wordt gedaan naar een methode om te zorgen dat de doelgroep van het beoogde experiment van de verslaving af kan worden geholpen?

Vraag 9

Deelt u de mening dat de volksgezondheid het beste gediend is als het cannabisgebruik wordt teruggedrongen?

Vraag 10

Deelt u de mening dat de door de Social Cannabis Club Domstad (SCCD) voorgestane besloten wietclub niet voldoet aan het belang van de volksge-zondheid aangezien het gezonder is geen cannabis te gebruiken?

Vraag 11

Hoe verhoudt het experiment met de SCCD zich tot uw eerdere stelling dat internationale verdragen hiervoor geen ruimte geven?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Rebel (PvdA), ingezonden 13 september 2013 (vraagnummer 2013Z17354), Bruins Slot en Oskam (beiden CDA), ingezonden 16 september 2013 (vraagnummer 2013Z17473)

1) NU.NL, 11 september 2013, http://www.nu.nl/binnenland/3572502/ministerie-levert-wiet-utrechtse-proef.html

2)Telegraaf, 12 september 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > september