Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector

woensdag 11 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een plenair debat met minister Kamp van Economische Zaken en minister Blok voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector

Kamerstuk:    21 501 - 07

Datum:           11 maart 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van brief over ‘Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector. Zij willen de minister graag nog enkele vragen voorleggen.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat er sprake kan zijn van een situatie waarbij DNB binnen het SRM als nationale afwikkelingsautoriteit besluit over de afwikkeling van een niet-significante bank in Nederland (voor zover de ECB het directe toezicht op de bank niet naar zich toe heeft getrokken). Hierbij is volgens genoemde leden toch sprake van een nationale ingreep door DNB, waarbij de minister van Financiën politiek verantwoordelijk is. Op welke wijze wordt het nationale parlement in dit geval dan betrokken bij de besluitvorming over de afwikkeling van deze niet-significante bank, zo vragen deze leden. Is het informatieprotocol dan toch niet eveneens van toepassing?

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met enige verbazing kennisgenomen van de reactie van de minister op de motie Merkies (Kamerstuk 31980, nr.79). Zij vragen de minister nader te beargumenteren waarom verslaglegging van een vertrouwelijk overleg zal leiden tot een minder open gedachtewisseling in een dergelijk overleg.

Ten aanzien van het verstrekken van toezichtvertrouwelijke informatie in een vertrouwelijk overleg vragen de leden van de ChristenUnie-fractie naar de stand van zaken van de uitvoering van aanbeveling 12 van de Commissie De Wit over een nadere invulling van het begrip toezichtvertrouwelijkheid in meer materiële zin.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > maart