Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van de Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland

maandag 09 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland

Onderwerp:   Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland

Kamerstuk:    27 858

Datum:           9 maart 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland. Dezer leden waarderen de inzet van de staatssecretaris bij het zoeken naar oplossingen voor de problematiek van de muizenschade. Zij hebben nog enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen naar de stand van zaken bij melding en taxatie van de schade op de getroffen bedrijven, zowel in de provincie Friesland als in andere provincies. Kan de staatssecretaris een overzicht geven per provincie, van het aantal getroffen bedrijven en de omvang van de schade? Is er sprake van coördinatie tussen het rijk en de verschillende provincies over de wijze waarop met schademeldingen wordt omgegaan? Hoe en door wie wordt beoordeeld of er sprake is van schrijnende gevallen?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn positief over de toezegging van de staatssecretaris om te kijken of het uitrijseizoen voor mest verlengd kan worden. Zij zijn van mening dat hier sprake is van een uitzonderlijke situatie waardoor verlenging van de uitrijperiode gerechtvaardigd is, mits boeren binnen de wettelijke gebruiksruimte van stikstof en fosfaat blijven. Genoemde leden vragen de staatssecretaris op welke termijn zij hierover uitsluitsel kan geven.

De leden van de ChristenUnie-fractie verwelkomen het initiatief van de provincie Fryslân voor een leenfaciliteit. Waarom verwacht de staatssecretaris dat de leenfaciliteit problemen oplevert met de Europese Commissie, aangezien er sprake is een lening en geen subsidie? Wat is er volgens de staatssecretaris nodig om de leenfaciliteit staatssteunproof te maken? Heeft de staatssecretaris voorts enig zicht op de animo onder bedrijven voor deze leenfaciliteit?

Een verzekering voor dit soort calamiteiten zou voor de toekomst een goede oplossing kunnen bieden. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris hierbij voor ondersteuning vanuit de overheid, vergelijkbaar met de brede weersverzekering?

De leden van de ChristenUnie-fractie waarderen de inzet van de staatssecretaris om in Brussel te pleiten voor aanpassing van de Europeesrechtelijke kaders. Zij wijzen er op dat boeren behoefte hebben aan snelle duidelijkheid. Wanneer zal de Europese Commissie een besluit nemen op de voorstellen die Nederland heeft ingebracht?

De leden van de ChristenUnie-fractie concluderen dat de staatssecretaris geen concrete toezeggingen doet als het gaat om een noodfaciliteit of het verlenen van financiële steun via het Faunafonds, zoals in het verleden wel is gebeurd. Is de veronderstelling juist dat boeren in eerste instantie met hun eigen bank en vervolgens met de leenfaciliteit van de provincie (waarover echter nog veel onduidelijkheid is) moeten proberen zelf de problemen op te lossen? Wanneer kan dan volgens de staatssecretaris sprake zijn van vergoedingen via het Faunafonds of een garantstellingsfaciliteit?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > maart