Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber met betrekking tot de Nederlandse bijdrage EUTM Somalië

maandag 30 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met betrekking tot de Nederlandse bijdrage EUTM Somalië

Onderwerp:   Nederlandse bijdrage EUTM Somalië

Kamerstuk:    29 521

Datum:           30 maart 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voornemen van het kabinet om de Nederlandse bijdrage aan de militaire trainingsmissie EUTM Somalië te verlengen tot eind 2016. De leden van de ChristenUnie-fractie delen echter de zorgen van het kabinet aangaande de daadkracht van de nieuwe regering en de aanhoudende instabiliteit die significante vooruitgang in de weg staat. Alhoewel deze leden de noodzaak van een stabiel en veilig Somalië onderschrijven, roepen deze ontwikkelingen wel de nodige vragen op over de effectiviteit van deze missie op de langere termijn.

Zo geeft het kabinet aan dat het Somali National Army (SNA) «nog lang niet in staat is zonder internationale hulp te opereren» en dat het «vooralsnog onvoldoende helder is wat de blijvende invloed is van de trainingen». De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het kabinet bij de Somalische regering voldoende politieke wil, doorzettingsvermogen en mogelijkheden ziet om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Gezien de notie van het kabinet over het belang van een lange adem, zijn de leden van de ChristenUnie-fractie benieuwd of een verlenging van de Nederlandse bijdrage ook na eind 2016 voorzienbaar is. Zij vragen het kabinet daarover helderheid te verschaffen.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat Nederland heeft afgedwongen dat er meer transparantie moet komen zodat de resultaten van de missie ook beter inzichtelijk worden gemaakt. Deze leden vragen het kabinet concreet aan te geven hoe dit in de praktijk bewerkstelligd zal worden.

Tot slot geven de leden van de ChristenUnie-fractie aan dat zij instemmen met de verlenging van deze missie. De leden onderschrijven daarmee het belang van een stabiel en veilig Somalië en de regio. Zij bidden voor de bescherming en een behouden terugkomst van de mannen en vrouwen die worden uitgezonden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > maart