Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van de Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

dinsdag 10 maart 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

Onderwerp:    Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

Kamerstuk:    33 136

Datum:           10 maart 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond. Genoemde leden vinden een integrale afweging van eventueel gebruik van de ondergrond en maatschappelijke waarden belangrijk. Zij zijn bovendien tegen winning van schaliegas en schalieolie in Nederland. Zij vragen naar de discussie over nut en noodzaak en de verhouding tussen de structuurvisie ondergrond en de structuurvisie schaliegas.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op het belang van een tijdige discussie over nut en noodzaak over het gebruik van de ondergrond. Is dit expliciet onderdeel van de planMER? De minister maakt melding van een verkenning naar de maatschappelijke effecten (Nut en noodzaak onderzoek) van schaliegaswinning en de invloed ervan op de energietransitie. Wordt hier de juiste volgorde gehanteerd, aangezien de structuurvisie schaliegas al onderdeel is van voorliggende structuurvisie ondergrond?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hechten belang aan een integrale afweging van activiteiten in de ondergrond. Hoe maakt de minister de integrale afweging met schalieolie- en schaliegaswinning binnen de planMER? Waarom is een aantal essentiële functies die op decentraal niveau spelen niet meegenomen in de planMER, zoals warmte koude opslag (WKO) en ultradiepe geothermie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier de aanwijzing van drinkwater als nationaal belang geformaliseerd wordt in het planMER en de structuurvisie. Wordt drinkwater als nationaal belang geborgd in een afwegingskader? Hoe wordt de aanduiding van drinkwater als nationaal belang gewogen ten opzichte van ander gebruik van de ondergrond?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op basis van welk scenario van de drinkwatervraag aanwijzing van strategische en nationale grondwaterreserves plaatsvindt. Wat is de (formele) betrokkenheid van provincies en gemeenten? Door wie en wanneer vindt vaststelling van de grondwaterreserves plaats? Waarom worden strategische en nationale grondwaterreserves en ook boringvrije zones niet uitgesloten van boringen naar bijvoorbeeld schaliegas en schalieolie? Welke andere ondergrondse functies zullen worden uitgesloten in gebieden voor drinkwatervoorziening? Hoe wordt omgegaan met het spanningsveld met bovengrondse functies?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe in het alternatief ‘maximale functiemix’ rekening wordt gehouden met het belang van drinkwatervoorziening? Wat wordt bedoeld met ‘technische haalbaarheid’? Worden milieueffecten van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning betrokken in het onderzoek?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > maart