Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 maart 2015

dinsdag 10 maart 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 maart 2015

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:           10 maart 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Ik begin met de multifunctionele landbouw, een bedrijfstak waar ik regelmatig op werkbezoek ben. Daarin komt een aanzienlijk deel van mijn portefeuille terug, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en landbouw. Ik ben iedere keer weer onder de indruk van de wijze waarop mensen worden opgevangen en een heel zinvolle dagtaak hebben. We hebben het rapport gelezen dat bij de stukken zat. Ik concludeer dat de multifunctionele landbouw booming is. Ik ben uiteraard heel blij met de ruimte die er daarvoor is in wet- en regelgeving. Een op de vijf boeren pakt de kansen voor het verbreden van de bedrijfsvoering.

Multifunctionele landbouw raakt veel beleidsterreinen: EZ, VWS maar ook OCW als er bijvoorbeeld kinderopvang wordt geboden op een boerderij. Ziet de Staatssecretaris zichzelf als coördinator op dit vlak? Ik zoek naar een manier om de beleidsterreinen die samenkomen bij de multifunctionele landbouw, goed te verbinden, zodat het onderwerp niet tussen wal en schip of de ministeries terechtkomt. Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw. We gaan specifieker bekijken welke zorgwinst bijvoorbeeld te behalen is als er sprake is van een zorgboerderij. Hoe kunnen we de ketens van boer tot burger verkorten? Hoe kan de zorglandbouw worden ingebed in gemeentelijke zorgnetwerken? Is de Staatssecretaris bereid een budgetje van ongeveer 1 miljoen euro vrij te maken voor multifunctionele landbouw? Kan ze daar bij de begrotingsbehandeling op terugkomen? Ik zie haar glimlachen. Wie weet wat dit voor het antwoord betekent. De Staatssecretaris wil een denktank oprichten. In principe ben ik blij met de betrokkenheid die de Staatssecretaris ziet, maar hoe verhoudt de denktank zich tot het platform? Gebeuren er geen dingen dubbel? Moeten we het platform niet met betrokkenheid van de overheid realiseren, in plaats van een aparte denktank in te richten?

Er is een motie van de Partij van de Arbeid en ChristenUnie aangenomen over de vergroening van het GLB en het agrarisch natuurbeheer. Is het de bedoeling dat die elkaar versterken? Dat vraagt grote betrokkenheid van natuurorganisaties en de agrarische sector. Wat is de stand van zaken op dit punt in de provincies? Het vraagt van beide sectoren commitment. Is de Staatssecretaris positief over de ontwikkelingen? Is er voldoende commitment?

Ik heb specifiek een warm hart voor de vogelakkers. Ik heb begrepen dat die nog te maken krijgen met de erkenning van equivalente pakketten door Brussel. Die is nog niet helemaal rond. Kan de Staatssecretaris dit toelichten?

Ik zie een spanningsveld tussen vereenvoudiging en effectiviteit. Maatregelen moeten effectief zijn. Het is goed dat we zaken waar mogelijk proberen te vereenvoudigen. De Staatssecretaris beziet hoe de uitvoering van het GLB eenvoudiger kan, maar dit mag er niet toe leiden dat afgesproken maatregelen weer ter discussie komen te staan. Ik had nog een vraag over het scheuren van grasland, maar ik kreeg zojuist een mail dat de internetconsultatie is gestart. Daar ben ik heel blij mee.

Ik sluit me aan bij de vele vragen die al zijn gesteld over TTIP. Dat geldt ook voor de vragen over de verordening inzake biologische producten. Mijn laatste punt is de superheffing. We hebben altijd gepleit voor een zachte landing voor de melkveehouderij en de zuivelsector. Ze krijgen te maken met een superheffing van 156 miljoen. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot die zachte landing? Volgens mij heeft de sector nog steeds geen duidelijkheid over de inhoud van de AMvB. In de Eerste Kamer is een interpellatiedebat geregeld. Kennelijk lukt dat daar wel en bij de Tweede Kamer niet. Vorige week heb ik gesproken met een aantal melkveehouders uit de Lopikerwaard. Zij smeken om duidelijkheid. Ik hoop dat de Staatssecretaris die duidelijkheid snel geeft.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > maart