Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

woensdag 01 juli 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

Kamerstuk:    31 016

Datum:           1 juli 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het publieke belang van zorg dichtbij in krimpregio's onder druk staat;

overwegende dat het van groot belang is dat in krimp- en anticipeerregio's samenhangende zorg behouden blijft;

overwegende dat een definitie van basiszorg ontbreekt;

van mening dat bij het definiëren van basiszorg ook het belang van kwaliteit en samenhang van zorg meegenomen moet worden;

verzoekt de regering, in overleg met het zorgveld, waaronder zorgverzekeraars, een definitie van basiszorg en een regionale invulling daarvan uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Bouwmeester. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 82 (31016).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl .

« Terug

Archief > 2015 > juli