Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB (AO d.d. 1/7)

donderdag 02 juli 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Voortgang trekkingsrecht PGB (AO d.d. 1/7)

Kamerstuk:    25 657

Datum:           2 juli 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de loop van dit jaar tienduizenden herindicaties door de SVB moeten worden verwerkt;

overwegende dat wanneer niet tijdig op de herindicaties geanticipeerd wordt, de SVB een nieuwe "prop" in het systeem te verwerken krijgt;

van mening dat het de vraag is, gezien de aard van de beperking of de chronische ziekte die mensen hebben, of alle herindicaties voor 1 januari aanstaande noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te creëren voor het continueren van indicaties tot het moment dat er een nieuw indicatiebesluit of toekenningsbesluit wordt vastgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Pia Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 196 (25657).

Mevrouw Keijzer (CDA):
De herindicaties zijn het gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De fracties van de ChristenUnie en D66 hebben die wet gesteund. Mag ik er nu van uitgaan dat de fractie van de ChristenUnie het met het CDA eens is dat het allemaal veel te snel is gegaan?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Nee, dat mag de CDA-fractie niet. We hebben dit jarenlang voorbereid. Wethouders, ook CDA-wethouders, stonden te popelen om dit in te voeren. Gemeenten waren er klaar voor. We zien nu dat het op onderdelen reparatie behoeft, onder andere door de problemen die bij de SVB zijn ontstaan. Dat konden we niet voorzien op het moment dat de Wmo werd vastgesteld. Ik sluit daar mijn ogen niet voor. Als dat aan de hand is, vind ik dat we met een pragmatische oplossing moeten komen. Daarvoor wordt in deze motie een goed voorstel gedaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juli