Inbreng Carla Dik-Faber ten behoeve van een wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het nemen van regels betreffende een Zvw-pgb

woensdag 15 juli 2015

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een wijziging van de Zorgverzekeringswet

Onderwerp:   Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het nemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Kamerstuk:    34 233          

Datum:           15 juli 2015

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het nemen van regels betreffende een Zvw-pgb. Deze leden zouden graag zien dat het Zvw-pgb spoedig wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet. Door het wettelijk verankeren van het Zvw-pgb neemt de keuzevrijheid binnen de zorg in natura polissen toe.Ook zorgt het Zvw-pgb ervoor dat cliënten meer regie over hun eigen zorg krijgen. Deze wetswijziging was eerder een onderdeel van een grote wetswijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw), die door de Eerste Kamer werd verworpen. Omdat er brede politieke steun was voor het verankeren van het pgb binnen de Zvw, wordt dit onderdeel opnieuw ingediend. Gelukkig zijn zorgverzekeraars na het verwerpen van de wet met VWS overeengekomen dat zij het Zvw-pgb al per 2015 toegankelijk zouden maken. Doordat er al ruim een half jaar wordt gewerkt met een Zvw-pgb, biedt dit de kans om meer precies dan eerder op deze wetswijziging in te gaan. Ook hechten deze leden waarde aan het advies van de RvS, waaraan eerder geen advies is gevraagd. Daarom stellen zij de volgende vragen over het wetsvoorstel:

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag een overzicht willen ontvangen over het aantal zorgverzekerden dat op dit moment een pgb ontvangt. Op welke grond en voor welke zorg ontvangen zij dit pgb?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom deze wetswijziging, 34233, inhoudelijk afwijkt van de nota van wijziging van het eerdere wetsvoorstel 33362. Waarom is ervoor gekozen om de invulling van de algemene maatregel van bestuur nader te omschrijven? Zo zijn in het nieuwe wetsvoorstel artikelen 3b en c opgenomen. Artikel b bepaalt dat vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van een Zvw-pgb. En artikel 3c bepaalt dat andere vormen van zorg of overige diensten die onmiddellijk samenhangen met verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige zorg, met een Zvw-pgb vergoed kunnen worden. Deze leden wensen graag een toelichting op het toevoegen van deze twee artikelen.

De verankering van het Zvw-pgb

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden van de regering graag een schematisch overzicht willen ontvangen van de verankering van het pgb in de vier zorgwetten; de Wlz, de Zvw en de Jeugdwet en de Wmo 2015? Deze leden zouden graag in één oog opslag willen zien welke (verschillende) voorwaarden voor het PGB in de vier wetten gelden? En voor welke definitie is gekozen in elke wet?

Uitvoering en voorwaarden van het Zvw-pgb

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke voorwaarden er worden gesteld aan de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb? De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe het komt dat mensen die een persoonsgebonden budget binnen de Zvw willen een kleine kans van slagen hebben? Is de regering het met deze leden eens dat zorgverzekeraars niet mogen sturen op zorg in natura? Kan de regering in dit verband een toelichting geven op het woord ‘desgevraagd’ in artikel 13a lid 1? Blijkt hieruit niet dat zorg in natura voorliggend is, waardoor zorg in natura en een Zvw-pgb niet gelijkwaardig zijn? Waarom heeft de regering hiervoor gekozen?

Per Saldo geeft aan dat zorgverzekeraars klanten afwijzen, omdat verzekerden niet zouden voldoen aan aanvullende criteria. Deze leden zouden graag van de 4 grote zorgverzekeraars in een overzicht willen zienwelke aanvullende criteria gelden waaraan een PGB cliënt zou moeten voldoen.

Deze leden ontvangen signalen dat deze criteria veel van elkaar verschillen en daarom zouden deze leden dit graag zelf willen inzien. Kan de regering toelichtingen wat de stand van zaken is van de uitvoering van de motie Dik-Faber en Voortman (34104 nr. 29). Deelt de regering de mening van de ChristenUnie, dat wanneer het Zvw-pgb geldt voor basiszorg, bij elke zorgverzekeraar dezelfde criteria dienen te gelden? Deelt de regering de mening van de ChristenUnie dat het Zvw-pgb niet alleen op papier een mogelijkheid moet bieden voor het pgb, maar ook in de praktijk?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere toelichting op de definitie van een Zvw-pgb zoals deze is weergegeven in artikel 1. Wat wordt er bedoeld met ‘andere diensten’ dan zorg? Kan hiermee ook activerende begeleiding en ontwikkeling mee worden bedoeld? Waarom heeft de regering gekozen voor een ‘gemaximeerde vergoeding’ in de definitie, mede in het licht van artikel 13a lid 3 onder d.? Is het niet veel beter om te spreken over een passende vergoeding?

De leden van de ChristenUnie merken op dat in verschillende reglementen staat dat het Zvw-pgb niet bedoeld is voor behoefte aan verpleging en verzorging die wordt veroorzaakt door normale verouderingsprocessen. Wat verstaat de regering onder ‘normale verouderingsprocessen’? Welke definitie hanteren zorgverzekeraars hiervoor? Waarom willen zorgverzekeraars het verstrekken van een pgb aan ouderen voor wijkverpleegkundige zorg zoveel mogelijk voorkomen? Is de regering het met deze leden eens dat het criterium ‘normale verouderingsprocessen’ niet mag worden gebruikt door zorgverzekeraars? Na het advies van de RvS is deze passage uit de tekst verwijderd.Welke aanvullende maatregelen neemt de regering om ervoor te zorgen dat er geen leeftijdsgrens op het Zvw-pgb zit?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het klopt dat verzekerden met palliatief terminale zorg (PTZ) geen Zvw-pgb kunnen krijgen omdat de zorgvraag korter is dan één jaar? Is de regering het met deze leden eens dat voor zowel IKZ, maar ook MSVT voor jongeren onder de 18 jaar het pgb een volwaardig alternatief moet zijn voor zorg in natura?

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen dat ouders die binnen het IKZ regime vallen moeite hebben met declareren. Zij vinden het nog steeds ingewikkeld om de uren van begeleiding onder persoonlijke verzorging te declareren en de uren van tijdelijk verblijf onder verpleging. Wil de regering met Per Saldo om tafel om deze knelpunten te bespreken?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op, dat in de MvT verschillende malen naar de bestuurlijke afspraken met de zorgverzekeraars wordt verwezen. Zij lezen, dat wanneer uit de praktijk blijkt dat de gemaakte afspraken niet voldoende tot uitwerking komen, dat de regering dan de mogelijkheid heeft om nadere regels te stellen. Deze leden zouden graag een toelichting willen op de wijze waarop de invulling van het Zvw-pgb door zorgverzekeraars wordt gemonitord? Wie monitort? Wanneer wordt er gemonitord? Wanneer is voor de regering het moment aangebroken om nadere regels te stellen? Wat wordt er bedoeld met deze bestuurlijke afspraken? Is dit het onderhandelingsresultaat tussen VWS/ PerSaldo en ZN? Indien er andere afspraken worden bedoeld ontvangen deze leden graag de bestuurlijke afspraken waarop wordt gedoeld.

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag een nadere toelichting ontvangen op het uitbetalen van het Zvw-pgb. Hoe werkt dit in de praktijk? In het advies van de RvS lezen deze leden dat ervoor gekozen is om niet via de SVB uit te betalen. Waarom heeft de regering er niet voor gekozen om bij de uitvoering van het PGB onder alle wetten één lijn te trekken? Tegelijkertijd ontvangen deze leden wel berichten van cliënten die een pgb uit de Zvw via de SVB ontvangen. Graag een reactie. Klopt het dat de SVB pas een pgb-zorgverlener kan uitbetalen nadat de loonstrook is goedgekeurd door de zorgverzekeraar? Deze leden vragen zich af of dit niet omslachtig is? Het is toch zo dat de SVB deze controlerende taak dient te hebben en niet de zorgverzekeraars? Is de regering het met deze leden eens dat dit ervoor zorgt dat zorgverleners, die werken voor cliënten die hun budget krijgen vanuit de zorgverzekeringswet, onnodig lang op hun salaris moeten wachten? Bent u het met deze leden eens dat voor deze zorgverleners een oplossing dient te komen?

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen dat er problemen zijn rondom de zogenaamde AGB-codes bij de declaraties van zorgverleners die zorg leveren vanuit het PGB. Kan de regering deze problemen nader toelichten? Deelt de regering de mening van Per Saldo dat het beter is wanneer de AGB codes voor het Zvw-pgb worden losgelaten?

Fraudetoets

De leden van de ChristenUnie-fractie horen van Per Saldo dat het zogenaamde ‘bewust keuzegesprek’ erg belangrijk is. Klopt het dat slechts enkele zorgverzekeraars deze bewuste keuzegesprekken ook voeren met cliënten? Vindt u het ook van belang dat dit gesprek breder gevoerd wordt? Op welke manier kan dit onderdeel uitmaken van het uitvoeren van het Zvw-pgb?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juli