Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Mirt (AO d.d. 2/7)

donderdag 02 juli 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Mirt (AO d.d. 2/7)

Kamerstuk:    34 000 - A

Datum:           2 juli 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter, Ik ben heel blij met de stap die gezet kan worden bij de A1/A30 en heb van harte de motie ondertekend.

Ik heb een paar moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit waterveiligheidsnormering geen noodzaak bestaat om een kanteldijk aan te leggen in de Blankenburgverbinding;

constaterende dat de markt in de aanbestedingsfase dikwijls in staat is om met creatieve oplossingen te komen;

overwegende dat een weg minimaal 60 jaar in de omgeving ligt en een goede inpassing zorgt voor een sterker draagvlak;

verzoekt de regering om in het verdere besluitvormingsproces (ontwerptracébesluit, tracébesluit en aanbesteding) de variant zonder kanteldijk mee te nemen en het aan de markt te laten of hij een weg ontwerpt met kanteldijk of niet en daarbij bij de gunning behalve op prijs ook op inpassing te toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 71 (34000-A).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de N208 nu alleen is aangesloten op de Velsertunnel, maar geen aansluiting heeft op de A9 richting Wijkertunnel en richting Badhoevedorp;

verzoekt de regering in het MIRT-onderzoek A9 Badhoevedorp-Alkmaar ook de mogelijkheid van een aansluiting van de N208 op de A9/A22 bij Velserbroek te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72 (34000-A).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
De minister had gezegd dat ze hierover in gesprek is met de regio. Dat was een mooie toezegging, maar het MIRT-onderzoek gaat een kleine stap verder.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ontwerp en ligging van met name de kunstwerken van de verbrede A27 Lunetten-Hooipolder van grote invloed is op de toekomstige kosten voor realisatie van de spoorlijn Breda-Utrecht-Almere;

verzoekt de regering, het ontwerp van de verbreding van de A27 Lunetten-Hooipolder te optimaliseren, zodat een eventuele toekomstige realisatie van de spoorlijn Breda-Utrecht-Almere niet onnodig duur wordt en de Kamer hierover te informeren, voordat onomkeerbare besluiten worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73 (34000-A).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief > 2015 > juli