Inbreng Carla Dik-Faber ten behoeve van Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

woensdag 08 juli 2015

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van Uitvoering Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Onderwerp:   NADER VERSLAG - Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Kamerstuk:    33 990          

Datum:           8 juli 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling het plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap ontvangen. Deze leden zien al jaren naar dat ratificatie van het VN Verdrag uit. Met het Verdrag en het plan van aanpak komt een inclusieve samenleving dichterbij. Na de ratificatie van het Verdrag is Nederland verplicht tot het verwezenlijken van de rechten. Deze leden zijn het eens met een van de uitgangspunten van het plan van aanpak, dat je een inclusieve samenleving niet bereikt met abstracte woorden, maar dat het vooral gaat om het handelen. Deze leden vragen zich af waarom het plan van aanpak dan zo minimaal is en weinig concreet is? Graag zien zij toelichting op dit punt. Deze leden hebben dan ook verschillende vragen over het plan van aanpak.

De leden van de ChristenUnie-fractie vinden het positief dat het plan van aanpak tot stand is gekomen in samenwerking met ‘de Alliantie implementatie VN-verdrag’, waar verschillende patiënten en gehandicaptenorganisaties deel van uitmaken. Zij vragen de regering een nadere toelichting op het werkprogramma van Alliantie te geven. Wanneer is de Alliantie opgericht? Hoe lang is de Alliantie bezig geweest met het ontwikkelen van het plan van aanpak? Is het Plan van aanpak nog op andere wijze getoetst aan de implementatie wetgeving en aan het Verdrag zelf?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat het plan van aanpak geen concrete maatregelen en geen bijbehorend tijdpad omvat. Waarom  niet? Is de regering het met deze leden eens dat dit gemiste kans is? Is regering het met deze leden eens dat er door verschillende partijen zeer voortvarend aan vervolg afspraken gewerkt dient te worden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wie er zullen deelnemen aan het bestuurlijk overleg? Op welke wijze verhoudt het bestuurlijk overleg zich tot de stuurgroep VN-verdrag handicap?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn het met de regering eens dat gemeenten een belangrijke rol spelen bij de implementatie van het Verdrag. Wil de regering in samenwerking met de VNG een lokale agenda opstellen ter implementatie van het Verdrag?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat er in het plan van aanpak geen passages aan Caribisch Nederland zijn geweid, waarom niet? Is de regering het met deze leden eens dat het ratificeren van het Verdrag ook gevolgen dient te hebben voor de mensen met een beperking in het Caribische deel van Nederland? Op welke termijn is het mogelijk om een inventarisatie te maken van de regelgeving en beleid in Caribisch Nederland, zodat bepaald kan worden wat er nodig is om het verdrag voor Caribisch Nederland te laten gelden?

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn niet enthousiast over de keuze van de regering om een mogelijkheid aan partners te bieden om zich via zogenaamde ‘pledges’ te committeren aan het plan van aanpak. Het Nationaal Preventie Programma wordt namelijk ook vormgegeven via zogenaamde ‘pledges’ en het staat nog geenszins vast dat deze ‘pledges’ op preventiegebied effectief zijn. Deze leden vragen van de regering een grondige onderbouwing voor de beleidskeuze van ‘pledges’. Is het doen van ‘plechtige beloften’ niet te vrijblijvend? Welke verantwoordelijkheid draagt de regering zelf als wetgever en systeemverantwoordelijke voor het plan vaan aanpak?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen op welke manier de samenleving betrokken wordt bij de implementatie van het Verdrag? Komt er een bewustwordingscampagne? Op welke termijn komt deze er? Kan er worden toegelicht wat de hoofdboodschap van de campagne zal zijn? Komt er een loket waar mensen met een beperking zich kunnen melden wanneer blijkt dat wetgeving verkeerd uitpakt in relatie tot het VN-Verdrag?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de implicatie van de implementatie van het VN Verdrag voor het ontwikkelen van wetten is? Dienen wetsvoorstellen voortaan een paragraaf te bevatten waarin de Tweede Kamer kan nagaan hoe dat voorstel zich verhoudt tot het VN-verdrag?

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag de meerjarenbegroting zien van het plan van aanpak voor de implementatie van VN Verdrag? Hoeveel middelen zijn er op korte en lange termijn gereserveerd voor het verwezenlijken van de inclusieve samenleving?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > juli