Roel Kuiper: ChristenUnie is de partij van de samenleving

roelkuipertopbannervrijdag 04 februari 2011 11:11

"Dit kabinet heeft geen visie voor de samenleving. Het is politiek met oogkleppen op. De ChristenUnie wil een samenleving die niet kil is, maar krachtig." Dat zei Roel Kuiper, lijsttrekker namens de ChristenUnie voor de Eerste Kamer, dinsdag tijdens een campagnebijeenkomst in Gelderland. Lees hier de volledige speech:

Vooruitziende politiek, uit overtuiging!

Door Roel Kuiper, lijsttrekker Eerste Kamer, op 3 februari 2011

Partij van de samenleving

Vanavond is het mijn start als lijsttrekker in deze campagne. En waar zou dat beter kunnen dan in  mijn thuisprovincie Gelderland. Na alle voorbereidingen van de afgelopen weken, de presentatie van een Politiek Manifest en een meer persoonlijk boekje Mijn land ga ik vanaf nu de boer op met mijn boodschap. U hebt daarbij de primeur!

De ChristenUnie is een partij van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat burgers dit land kunnen opbouwen. De ChristenUnie is een partij die verbanden in de samenleving belangrijk vindt. Een partij die het opneemt voor christelijke waarden die ons land krachtig en saamhorig maken.  Naastenliefde, rechtvaardigheid, trouw en eerlijkheid zijn voor mij niet zo maar wat begrippen. Nee, dit zijn de steunberen die het gebouw van onze samenleving dragen. We hebben in de samenleving een gezamenlijk belang. Delen, eerlijk zijn, een goed beheerder zijn, je verantwoordelijkheid kennen en je positie niet misbruiken, dat zijn volgens het Evangelie de basisregels van een vernieuwd leven. Dat gaat niet vanzelf. Daar zijn behalve goede voornemens ook regels en wetten voor nodig. Bij onze politiek hoort dan ook een scherp besef van recht en gerechtigheid. Regeren is vooruitzien. Wij staan voor vooruitziende politiek. Voor een land waar we zuinig op willen zijn. Een land dat onzeker is over de toekomst. Een land dat dus weer perspectief nodig heeft.

Het regeerakkoord is dan niet onze bondgenoot, helaas. Wat voor Nederland heeft dit kabinet nu voor ogen? Lees het regeerakkoord en je weet dat je in de wereld bent beland van het eigenbelang en het  liberale individu. Over de rol van geloof in de samenleving wordt niet gerept. Dat moet iedereen zelf maar weten. Maar als kracht voor mensen en de samenleving blijft het geloof onbekend. Nederland zou  sterker moeten worden en zelfs ‘toonaangevend’ in Europa als we economisch weten te presteren. Nu is er niets mis met  economische ontwikkeling, integendeel. Maar is dit werkelijk  het enige dat ons land sterk zou kunnen maken? Warme woorden over ondernemerschap zijn mooi, maar waar zijn de warme woorden voor de betekenis van het gezin? Dit kabinet doet een stap terug, bindt niet samen, ziet niet vooruit.  Er is een economische crisis, maar ook een morele crisis door een teveel aan ‘ieder-voor-zich’. Hoe kan het toch bestaan dat we daarover niets horen? Dit kabinet heeft geen visie voor de samenleving. Politiek met oogkleppen op.

Provinciale verkiezingen

Op 2 maart worden verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden.  Wij  komen op voor burgers in dit land. Dat is de reden dat de ChristenUnie aan de provincie als sterk middenbestuur hecht. Wij willen dus niet de provincies zomaar opheffen, zoals sommige partijen wel erg gemakkelijk menen te kunnen doen. Dat kan niet zomaar. Want wie controleert de grote bedrijven of hun vergunningen nog wel in orde zijn? Wie zorgt voor het noodzakelijke openbaar vervoer in de grotere gebieden? Wie voorkomt dat gemeente maar lukraak bouwen waar ze zelf belang bij hebben? Wie houdt toezicht op gemeenten die er financieel een potje van dreigen te maken? De ramp bij Moerdijk laat bovendien zien hoe belangrijk handhaving door de provincies is. Daar moet nog veel steviger op gecontroleerd worden. Er is dus juist veel  werk aan de winkel voor de provincies!

Voor de Randstad ligt het wat ingewikkelder. Ook in dit gebied blijft de provincie nodig. Maar het zou goed zijn om hier meer samenwerking te ontwikkelen. Het moet dan niet zo zijn dat de grote steden alles wel even bepalen.  De vorming van metropoolregio’s volgen wij kritisch. De ChristenUnie vindt dat de provincie een sterkere regierol moeten hebben vanuit een eigen visie op de regio. Binnen de provincie bestaat nog een machtsevenwicht tussen stad en platteland. Maar als de provincie wegvalt hebben alleen de economisch sterke steden het nog voor het zeggen. Wij pleiten voor evenwicht tussen stad en platteland. Tussen rijk en gemeente. Waar kan dat beter dan bij de provincie? 

Landelijke verkiezingen

Deze Statenverkiezingen  lijken te gaan bepalen of het kabinet nog wel door kan regeren. Dat zeggen niet alleen  GroenLinks en PvdA, nee ook VVD -bewindslieden  worden zo zenuwachtig dat zij om beurt de boodschap herhalen.  Onlangs suggereerde ministers Edith Schippers in de Volkskrant  dat de Eerste Kamer ‘degelijke wetsvoorstellen’ om politieke redenen wegstemt. Ik wil mevrouw Schippers eraan herinneren dat ook CDA en haar eigen VVD zo grote moeite had met die ‘degelijke’ voorstellen dat ze tegen wetsvoorstellen van dit kabinet in de senaat waren. Zie het debat over de korting op de partnertoeslag AOW. Men kan de Eerste Kamer niet verwijten dat zij niet degelijk haar werk doet.  

Om eerlijk te zijn heb ik ook weinig sympathie voor de  strategie van de linkse partijen. Ik hoorde het Jolande Sap zeggen: ‘ik zal geen kans voorbij laten gaan om dit kabinet te laten struikelen’.  Dat kan geen zelfstandig doel zijn van serieuze politiek. Een land heeft stabiele regeringen nodig, niet regeringen die om de haverklap vallen.

De Eerste Kamer moet weg blijven van dit partijpolitieke kortetermijn-denken. Een minderheidskabinet zal moeten werven en zaken doen met de Eerste Kamer. Daar heeft het zelf voor gekozen. Zij hoeft niet de handdoek in de ring te gooien als ze geen meerderheid haalt. Wij zullen voorstellen altijd op hun merites beoordelen en op constructieve wijze oppositie voeren.

Wel heeft de  ChristenUnie grote moeite met grote delen van de kabinetsvoornemens. Maar we zetten ons er voor in de kabinetsplannen om te buigen. De ChristenUnie heeft het  in de Eerste Kamer  voor elkaar gekregen dat er nog dit jaar een uitspraak komt over de hervorming van de woningmarkt inclusief het beslag dat de hypotheekrenteaftrek legt op de algemene middelen. Dit helpt het kabinet een beetje meer degelijkheid te brengen in de overheidsfinanciën.

Dit alles neemt niet weg dat wij grote moeite hebben met het experiment en de gedoogsteun van de PVV aan dit kabinet. Het is de toon die de muziek maakt en luister dan maar eens naar  de toon van de PVV. Er vallen woorden als ‘ophoepelen’ en ‘koffers pakken’. Essentiële zaken van ons samenleven liggen onder vuur. Ik zie dat burgers in dit land zich in een veilig bestaan  bedreigd voelen door een politieke groepering die zegt op te komen voor een ‘joods-christelijke beschaving’. Deed men dat maar! Sommige burgers worden als gehele groep weggezet. Dit raakt aan de basis van onderling vertrouwen in een samenleving. 

In de tweede plaats valt de PVV op volstrekt lichtvaardige manier de instituties van onze samenleving aan. Neem het koningshuis. Zodra  de Koningin iets zegt over ‘grofheid in woord en daad’ dan voelt Wilders zich gepikeerd en moet de Koningin uit de regering. De nieuwste aanval op de instituties komt van Hero Brinkman, lijsttrekker in Noord-Holland voor de PVV, die meent dat de Eerste Kamer wetgeving onnodig vertraagt  en als instituut dus maar beter kan verdwijnen. Dit zijn aantijgingen zonder reden of aanleiding. Intussen wordt het aanzien van instituties in de ogen van burgers geschaad. PVV, stop met deze goedkope praatjes! Verdiep je eens in de rol van de Eerste Kamer, het belang van zorgvuldigheid en kwaliteit in het wetgevingsproces, en verpest je carrière in de Eerste Kamer niet met deze puberale poging iets omlaag te halen wat je zelf nog niet van binnenuit kent!

CDA en VVD:  Wat is daarop jullie antwoord? Tijdens de formatie is ferm gezegd dat de coalitiepartijen elkaar zouden bestrijden als ze het  met elkaar oneens zijn. Ik hoor de PVV hardop verkondigen waarin zij het niet met dit kabinet eens is, met de kritiek op de Afghanistan-missie als dieptepunt. Zolang de PVV zich strikt houdt aan het gedoogakkoord houden CDA en VVD zich gedeisd. Maar het wachten is nog altijd op het weerwoord van CDA en VVD. Intussen gaat de PVV door met bekende thema’s en stelt ze en passant voor de gekozen burgemeester in te voeren, waar CDA en VVD zich vervolgens bij aansluiten. Maakt het jullie echt  niet uit of de kiezer CDA, VVD of PVV stemt? Natuurlijk maakt het wat uit. Stem principieel!

Wie een stem wil uitbrengen om een sterker christelijk geluid en een ander beleid mogelijk te maken, moet beslist op de ChristenUnie stemmen. Een ChristenUnie-fractie van 4 of 5 zetels kan veel gewicht in de schaal leggen. De afgelopen weken hebben we als CU gezien hoezeer kleinere partijen hun invloed hebben laten gelden. Optimale christelijke invloed is mogelijk door de ChristenUnie zo sterk mogelijk te maken om te beginnen in de provincies en vervolgens ook in de Eerste Kamer. Ik zeg maar zo: dit kabinet kan wel een sterke ChristenUnie gebruiken! Versterk de invloed van de christelijke politiek. Dat is het beste dat nu gedaan kan worden.

Niet kil, maar krachtig

Dat dit kabinet grillig en onevenwichtig bezuinigt, begint langzaam door te dringen. Natuurlijk moeten  onze overheidsfinanciën gezond zijn. Maar deze bezuinigingen overvallen de samenleving, breken af en missen perspectief. Te vaak zie ik in voorstellen van dit kabinet dat maatregelen  slechts ‘budgettair’ gemotiveerd is. Er wordt zelfs niet gepoogd een inhoudelijke motivering te geven. Dit is onder de maat. Daar komt nog bij dat mooie woorden uit het regeerakkoord gewoon niet waar  blijken te zijn. Ik heb mijzelf bijzonder gestoord aan de onderwijsparagraaf. Terwijl er gesproken wordt over een ‘kwaliteitsimpuls’ worden er kortingen en bezuinigingen ingeboekt die zeker niet tot resultaat hebben dat het onderwijs verbetert. Dat geldt bijvoorbeeld voor het speciaal onderwijs, maar ook voor het hoger onderwijs. In de christelijke politiek is altijd veel oog geweest voor de brede betekenis van onderwijs. Vorming en talentontwikkeling zijn belangrijk. Investeringen in onderwijs betalen zich dubbel en dwars terug. Wat er nu zal gebeuren verlaagt het onderwijsniveau en is geen kwaliteitsimpuls. Jammer!

Een regering die dit soort bezuinigingen inboekt en intussen weigert een discussie te voeren over de hypotheekrente-aftrek voor de duurste huizen en villabewoners zelfs nog een belastingverlaging gunt is niet goed bezig. Met als gevolg dat starters geen kans meer maken op een huis, want de huizenprijzen en de belasting  blijven torenhoog. Dit kabinet ontziet de kapitaalkrachtigen. De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten. Had het vorige kabinet nog een gezinsbeleid, die is hier in geen velden of wegen te bekennen. Vreemd en inderdaad opnieuw: grillig. Het gezin is een kennelijk kostenpost want er wordt flink op bezuinigd (kindgebonden budget bevroren en slechts voor twee kinderen, verhoging zorgkosten, hogere assurantiebelasting, alleenstaande ouders krijgen geen fiscale korting voor kinderen boven 12 jaar, etc.). Dat gezinnen de ruggengraat zijn van de samenleving en een belangrijke rol spelen in de informele zorg, in het ondersteunen van anderen, daar is helemaal geen oog voor. Jammer!

We hebben een beleid nodig dat gericht is op de toekomst, dat duidelijk maakt dat we samen de klappen van de crisis opvangen. We willen een samenleving die door burgers wordt opgebouwd. Mensen, gemeenschappen, verbanden zijn belangrijk. Waar zijn de woorden en daden die zo’n samenleving mogelijk maken? Ik vind ze niet. Jammer!

Kappen met rottigheid

Het is goed als er meer daadkracht komt in het overheidsoptreden. De ChristenUnie staat voor een betrouwbare, integere, maar ook handhavende overheid. We hebben een goed-functionerende politie nodig, wat ons betreft aangestuurd vanuit de provincies. Laten er ook nieuwe keuzes worden gemaakt. Voor de burger is het belangrijker dat die politie in de buurt is dan dat agenten in beslag worden genomen door het zoveelste grote evenement. Risicovolle sport- en muziekevenementen vragen omvangrijke politie-inzet.  Niet de evenementen of het feestgedruis is het belangrijkste goed dat beschermd moet worden, maar de veiligheid en de bezittingen van de gewone burger. Politie en justitie schieten tekort als we horen dat een draaideurcrimineel  voor de 25e keer wordt opgepakt bij een inbraak.  En als joden niet veilig over straat kunnen gaan omdat ze zichtbaar een keppeltje dragen dan is dat beschamend. Dan is de herdenking op 4 mei meer en meer een lege traditie aan het worden. Hier moet niet herdacht, maar vooral opgetreden worden! Als ChristenUnie willen we er alles aan doen om aandacht te vragen voor dit soort onrecht in onze samenleving, En daar hebben we U bij nodig.

Het is hard nodig om  schoon schip te maken met praktijken die ons land van binnenuit rot maken. Daartoe rekenen we ook het gedoogbeleid met betrekking tot drugs. Dat beleid is mislukt. Jongeren onder 18 jaar komen heel gemakkelijk aan drugs. De gereguleerde verkoop in coffeeshops heeft een aanzuigende werking en heeft drugscriminaliteit versterkt. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk welke schade voor de eigen gezondheid het gebruiken van cannabis op jonge leeftijd met zich mee brengt. De oplossingen die nu worden voorgesteld, zoals de introductie van een ‘wietpas’ en het vergroten van de afstand tussen scholen en coffeeshops gaan niet ver genoeg. De ChristenUnie wil dan ook alle coffeeshops sluiten en een onmiddellijk verbod op zowel productie, handel als gebruik van drugs. Het is niet waar dat een verbod niet werkt. Rookverboden, zo blijkt, leiden tot afname van rokersgedrag. We hebben een heldere norm nodig. Daar begint het mee.

Zuinig op Nederland

De ChristenUnie is de partij van het rentmeesterschap. Wij zijn zuinig op ons land, op wat we daarmee in beheer hebben gekregen. In dat land moeten boeren, burgers en bedrijven kunnen werken. In dat land willen we ook zuinig zijn landschap en milieu. De ChristenUnie zet zich in voor duurzame oplossingen. Niet alleen maar  beknellende regels. Er moet beslist ruimte blijven voor land- en tuinbouw en regionale economie.  Krimp op het platteland kan worden aangepakt door versterking van sociale samenhang en nieuwe initiatieven. Er kan veel aan burgers worden overgelaten als zij de ruimte krijgen hun omgeving zelf in beheer te nemen.

Saamhorig blijven

Nederland is altijd een land geweest van saamhorigheid. In tijden van nood helpen we elkaar. Het christendom heeft een cultuur versterkt van noaberschap en belangeloze inzet voor elkaar. Een van de grootste zorgen van dit moment gaat over de toekomst van deze ‘waardenvolle’ samenleving. Valt de boel niet uit elkaar? Wat hebben we nog gemeenschappelijk? Welke zorg moeten we besteden aan publieke voorzieningen om een nationale gemeenschap in Europa sterk te houden? In een kil en guur tijdsklimaat, waarin allerlei soorten van crises worden benoemd, is het belangrijk te investeren in Nederland. We hebben een krachtige en solidaire samenleving nodig.  De ChristenUnie in de Eerste Kamer heeft gepleit om een parlementaire enquête te houden naar de privatisering en verzelfstandiging van publieke taken, zoals de privatisering van het openbaar vervoer, de postbezorging en de vele zelfstandige bestuursorganen. Is het er nu allemaal beter en efficiënter van geworden? Is de burger beter af? Hebben we minder overheid gekregen? We horen spoedig of ook VVD en CDA zich aansluiten bij dit voorstel. Hun verzet tegen het voorstel is gebaseerd op een kritiek op de gekozen vorm.  Maar laten zij in belang van de publieke zaak in Nederland het doel vooral onderschrijven.

De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor een christelijke politiek die ons land blijft bepalen bij het goede leven dat ons door de levende God wordt uitgetekend. Daarvoor hebben we Zijn hulp nodig, ook in de politiek, en het gebed voor overheid en samenleving. Over het belang van christelijke waarden die ons land opbouwen willen wij als christenen blijven spreken op elk platform dat ons geboden wordt, in de provincies, maar ook in de Eerste Kamer. We hopen op een mooie uitslag op 2 maart. 

 

 

 

« Terug

Archief > 2011 > februari