Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Biobrandstoffen AO d.d. 13/12

woensdag 16 januari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Biobrandstoffen (AO d.d. 13/12)

Kamerstuk:    32 813

Datum:            16 januari 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland momenteel 3% conventionele biobrandstoffen (eerste generatie) wordt bijgemengd;

constaterende dat binnen de huidige Europese normen voor heel Europa maximaal 5% bijmenging van conventionele biobrandstoffen tot 2020 mogelijk is;

overwegende dat het volgens de Europese Commissie lidstaten vrij staat om een lager plafond dan 5% te hanteren;

overwegende dat uitbreiding van de productiecapaciteit in Nederland onwenselijk is gezien het einddoel van 0% bijmenging van conventionele biobrandstoffen;

overwegende dat veel biobrandstoffen uit voedselgewassen niet bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen en netto zelfs meer CO2 uitstoten dan fossiele diesel;

verzoekt de regering, in overleg te gaan met biobrandstofproducenten en milieuorganisaties over de mogelijkheid van het verlagen van het plafond voor het aandeel biobrandstoffen uit voedselgewassen tot het huidige niveau van 3% en de Kamer hierover binnen 3 maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34 (32813).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen de huidige Europese normen maximaal 5% bijmenging van conventionele biobrandstoffen tot 2020 mogelijk is waarbij de intentie is de verdere groei van deze eerstegeneratiebiobrandstoffen te stoppen;

overwegende dat de staatssecretaris de wens heeft uitgesproken uiteindelijk 0% te bereiken;

overwegende dat de staatssecretaris medio 2013 een routekaart klimaat zal opstellen;

verzoekt de regering, in de routekaart klimaat te komen met een stappenplan voor het zo spoedig mogelijk afbouwen van het bijmengpercentage voor conventionele biobrandstoffen en hiertoe in 2013 concrete voorstellen te doen in de Europese Milieuraad,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (32813).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat versnelling van de ophoging van het bijmengpercentage van biobrandstoffen zal leiden tot grootschalige import van reststromen vanuit de EU naar Nederland waardoor de kans groot is dat andere lidstaten meer onduurzame biobrandstoffen uit voedselgewassen bijmengen;

verzoekt de regering, het bijmengpercentage van biobrandstoffen niet versneld op te hogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (32813).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > januari