Inbreng verslag Carla Dik-Faber inzake Wijziging AWBZ en Invoerings- en aanpassingswet Zorgverz.wet

woensdag 30 januari 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012)

Kamerstuk:    33 507

Datum:            30 januari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende wijzigingsvoorstel. Deze leden constateren dat met voorliggende Veegwet VWS 2012 een aantal beperkte wijzigingen worden doorgevoerd. Deze leden hebben hierover nog enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen aandacht voor Artikel XVI (Wet foetaal weefsel).  Welke gevolgen doen zich in de praktijk voor wanneer twee wettelijke regimes tegelijkertijd van toepassing zijn op een bij een zwangerschapsduur van minder dan vier en twintig weken ter wereld gekomen vrucht die niet meer in leven is, maar wel meer dan vier en twintig uur heeft geleefd? Op welke wijze wordt dit middels deze wetswijziging opgelost? Graag vragen deze leden nadere toelichting waarom het onwenselijk om twee wettelijke regimes naast elkaar te laten bestaan? In hoeverre wordt met het verruimen van de term ‘foetaal weefsel’ ook de toelaatbaarheid van zwangerschapsafbreking verruimd? Is het aannemelijk dat ouders hiermee meer onder druk gezet worden om voor de 24 weken van de zwangerschap een beslissing te nemen, als het gaat om het vroegtijdig afbreken van de zwangerschap?  Deze leden ontvangen op dit punt graag nadere toelichting.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > januari