Inbreng verslag Carla Dik-Faber inzake wijziging Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet

dinsdag 22 januari 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Kamerstuk:    33 493

Datum:            22 januari 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011). Zij stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de visie van het kabinet op de toekomst van het beheer van het gasnet. Er zijn grote regionale verschillen in gasinvoeding. Op een aantal plaatsen wordt grote invoeding van biogas op regionale netten voorzien. Dit heeft grote gevolgen voor het landelijk gasnet. Op welke manier moeten regionale en landelijke netbeheerders deze uitdagingen aangaan?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de zorgplicht van netbeheerders voor het veilig functioneren van gasinstallaties en toestellen bij aangeslotenen, aangezien na invoeding van afwijkend en gevaarlijk gas niet meer is vast te stellen wat de herkomst is. Op welke manier is deze zorgplicht wettelijk vastgelegd?

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn het eens met uitbreiden van de mogelijkheid van saldering voor kleinverbruikers. In hoeverre hebben leveranciers nu al de mogelijkheid tot maximaal salderen vrijwillig toegepast? 

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen in hoofdstuk 2.3 van de Memorie van Toelichting dat bij investeringen in de infrastructuur de belangen van voorzieningszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van de energievoorziening moeten worden meegewogen. Genoemde leden zijn het eens met het expliciet opnemen van dit beoordelingskader voor de vaststelling van de tarieven. Op welke manier gebruikt de minister op dit moment de wettelijke bevoegdheid om bij het beoordelen van investeringen in het transportnet de criteria van duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie mee te wegen, zoals is vastgelegd via het amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink (31 904, nr. 50)?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het standpunt van het nieuwe kabinet over het Landelijk Uniform Producententarief. Zij wijzen op de groei van het centrale elektriciteitsproductievermogen in Nederland en de gevolgen voor de uitbreiding van het transportnetwerk. Omdat het LUP-tarief op nul is gesteld, betalen afnemers van elektriciteit de volledige kosten voor het transport, inclusief kosten van netwerkaanpassingen voor export van elektriciteit. Wat is de reactie van het kabinet op het onderzoek van ECN (29 023, nr 137), dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie Wiegman-van Meppelen Scheppink (29 023, nr 101)? Hoe ziet het kabinet de kostenverdeling tussen producent en afnemers?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in het kader van afbakening van de begrippen ‘installatie’ en ‘directe lijn’ meer duidelijkheid over de wettelijke definitie van het begrip ‘installatie’. Kan bijvoorbeeld binnen een installatie sprake zijn van een directe lijn?

Kan binnen een gesloten distributiesysteem sprake zijn van een directe lijn? Hoe verhoudt zich dit tot het wegvallen van de frase ‘die geen net is’ in de definitie van een directe lijn? De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen bovendien naar de verschillen tussen de definitie van ‘directe lijn’ in de Nederlandse wetgeving (Gaswet en de Elektriciteitswet) en in de Europese Gasrichtlijn en Elektriciteitsrichtlijn.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke wijze de criteria voor certificering van duurzame energie worden vastgesteld. Stelt het kabinet deze criteria vast? Op welke manier wordt het parlement betrokken bij zowel vaststelling van de criteria, alsook de keuze aan welke instantie de certificerende taak wordt toegekend?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > januari