Inbreng Carla Dik inz. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging Besluit doorvoer radioactieve stoffen

woensdag 30 januari 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken

Onderwerp:   Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L 199)

Kamerstuk:    25 422

Datum:            30 januari 2013

Vragen van de leden van de ChristenUnie-fractie De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van het ontwerpbesluit over opwerking van radioactief materiaal. Zij stellen enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting over het slechts borgen van «eindberging» (artikel I, onderdeel A) en niet «terugneembaarheid». In de nota van toelichting wordt terugneem-baarheid wel als optie genoemd. In welke gevallen is terugnemen een noodzakelijke optie? Op welke manier wordt terugneembaarheid geborgd in het besluit?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op artikel 9 van de richtlijn, waarin wordt geëist dat bij de financiering voldoende rekening moet worden gehouden met de verantwoordelijkheid van de producenten van radioactief afval. Gaat dit slechts om toekomstige kosten of wordt ook gekozen voor terugwerkende kracht?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen tot slot op welke manier artikel 10.2 van de richtlijn wordt uitgevoerd, waarin deelname van het publiek wordt geëist aan het besluitvormingsproces.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > januari