Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 23/01)

donderdag 24 januari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 23/01)

Kamerstuk:    21 501 – 32

Datum:            24 januari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat opnieuw door Noorwegen de meerjarige flexibiliteit van de scholquota is geblokkeerd waardoor het nog niet mogelijk is om een deel van het quotum mee te nemen naar een volgend jaar of een voorschot te nemen op het quotum van het volgende jaar;

constaterende dat er nog steeds geen gezamenlijk beheerplan is omdat Noorwegen in 2007 het door de EU vastgestelde beheerplan niet heeft geaccepteerd;

overwegende dat het scholbestand er goed voor staat en beneden MSY-niveau wordt bevist en het Noorse belang in schol gering is;

overwegende dat Noorwegen geen argumenten heeft voor het veto op meerjarige flexibiliteit en dit wel toestaat voor gedeelde bestanden met een groter Noors belang, die er gelijk of minder goed voor staan als schol;

constaterende dat het ICES onderzoek doet naar de effecten van meerjarige flexibiliteit;

verzoekt de regering, erop aan te dringen dat de uitkomsten van het ICES-onderzoek zo spoedig mogelijk beschikbaar komen, ondersteund door een advies van de Noordzee RAC aan de Europese Commissie en, indien de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat rechtvaardigen, in EU-verband voor te stellen om meerjarige flexibiliteit eenzijdig af te kondigen en reeds eind 2013 toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 682 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > januari