Bijdrage Carla Dik aan plenair debat verbreding A27 bij Utrecht en bestuurlijke situatie daaromtrent

donderdag 17 januari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een plenair debat met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent

Kamerstuk:    33 400 - A

Datum:            17 januari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Dit debat komt op een wat raar moment. Het debat is in september aangevraagd toen het kabinet nog niet was aangetreden. Vervolgens heeft de Kamer een second opinion gevraagd. We wachten op de resultaten daarvan, maar misschien kunnen we dit onderzoek vandaag nog beïnvloeden.

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de besluitvorming over de verbreding van de ring Utrecht naar 2x7 rijstroken wordt afgerond. Nu was ik nog hoopvol dat dit ook een besluit kan zijn dat we niet 2x7 rijstroken maar 2x6 rijstroken aanleggen. Deze hoop is echter bijna vervlogen door de stellingname van de VVD bij de begrotingsbehandeling. Gelukkig houdt de Partij van de Arbeid nog steeds vast aan het afwachten van de second opinion. Mij is echter niet duidelijk wanneer de balans voor de Partij van de Arbeid doorslaat.

Bij het algemeen overleg MIRT spraken we over de vraag of de oplossing voor het verkeersknelpunt bij Amelisweerd goudgerand moet zijn. Mevrouw Kuiken stelde terecht dat dit een subjectief begrip is. Dan is tegelijk de vraag welke criteria de Partij van de Arbeid stelt. De criteria van de minister zijn wat dat betreft een stuk duidelijker. De minister heeft het steeds over het halen van de reistijdstreefwaarden. Ik snap dat voor een traject van 40 kilometer, maar hier gaat het om een stukje weg van slechts een paar kilometer. Het gaat daarbij om secondewerk en de reistijd op een wegvak zegt dan niet zoveel. Het is natuurlijk veel interessanter om te kijken naar het aantal voertuigverliesuren op het gehele netwerk in de regio. De vraag is dan of we voor het wegwerken van die laatste paar voertuigverliesuren, zeker in deze tijd van bezuinigingen, zo fors in de buidel moeten tasten als de capaciteit ook verruimd kan worden binnen de bestaande bak van Amelisweerd.

De fractie van de ChristenUnie is niet tevreden met de onderzoeksopdracht voor de second opinion over de A27 bij Amelisweerd. Er wordt alleen naar onderzochte varianten op basis van bestaand materiaal gekeken. Er wordt niet gezocht naar de meest optimale variant binnen de bestaande bak Amelisweerd. Ik roep de minister op juist wel zo'n geoptimaliseerde variant mee te nemen in het onderzoek. Ook de gemeente Utrecht roept hiertoe op en zij is bereid hiervoor ook expertise beschikbaar te stellen.

De heer Elias (VVD):

De collega van de ChristenUnie brengt naar voren dat zij niet tevreden is met de opdracht aan de onderzoekscommissie. Dat is natuurlijk haar goed recht. Maar herinnert zij zich dat dat een keuze is die een Kamermeerderheid heeft gemaakt? Vindt zij dan niet dat zij zich daarbij vanuit democratisch oogpunt, met het maken van die aantekening, moet neerleggen?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik erken volmondig dat er een Kamermeerderheid achter de onderzoeksopdracht staat. Dat wil echter niet zeggen dat ik daarmee direct tevreden ben en dat heb ik hier naar voren willen brengen.

De voorzitter:

U vervolgt uw betoog.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Zoals gezegd, roept ook de gemeente Utrecht hiertoe op en is zij bereid extra expertise beschikbaar te stellen. Nu is een dergelijke variant al afgevallen ten tijde van het uitwerkingsniveau van de MER eerste fase, van 2008-2010. Dat betekent dat deze variant veel minder gedetailleerd is uitgewerkt dan de variant waarvoor de minister gaat.

Daarmee kom ik tot slot op de aanleiding voor dit debat, namelijk de positie van de gemeente Utrecht. In hoeverre is nu voldaan aan de randvoorwaarden die door de gemeenteraad zijn gesteld aan de plannen voor de verbreding van de ring bij Amelisweerd? En wat is de reactie van de minister op de mening van wethouder Lintmeijer, die zegt dat een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse ontbreekt? Nu zou alleen een kosten-batenanalyse voorliggen op basis van globale informatie uit een eerdere fase van het onderzoek.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > januari