Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over energiebesparing door minder en duurzamer verlichting

maandag 04 februari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissies voor Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en met de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, en de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   Energiebesparing door minder en duurzame verlichting

Kamerstuk:    2013Z02049

Datum:            4 februari 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Frankrijk dooft vanaf 1 juli ’s nachts het licht»? 1)

Vraag 2

Wat is de stand van zaken bij de in de begroting van het Infrastructuurfonds aangekondigde gefaseerde invoering van het uitzetten van de verlichting na 21.00 uur op wegen zonder rijtaakverzwarende omstandigheden? Op hoeveel kilometer wegvak is dit inmiddels gerealiseerd en wat is de verdere planning? 2)

Vraag 3

Zijn er inmiddels gegevens bekend over de met deze maatregel gerealiseerde energie- en kostenbesparing en de verkeersveiligheidseffecten? Zo ja, zijn deze naar verwachting?

Vraag 4

Wordt ook de mogelijkheid van dimbare verlichting of verlichting die reageert op de aanwezigheid van verkeer onderzocht om tot meer besparing van energie en kosten te komen en tot vermindering van lichtvervuiling?

Vraag 5

Wat is uw mening over het aanbrengen van ledverlichting in de bestrating, waardoor het licht effectief schijnt op de plekken waar dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid nodig is en onnodige lichtvervuiling wordt tegengegaan? Bent u bereid pilots hiervoor te ontwikkelen dan wel te ondersteunen, zodat nader onderzoek hiernaar gedaan kan worden?

Vraag 6

Bent u bereid in overleg te gaan met provincies en gemeenten om ook op provinciale en lokale wegen te komen tot reductie van de verlichting waar dit vanuit het oogpunt van sociale veiligheid en verkeersveiligheid verantwoord is?

Vraag 7

Ziet u mogelijkheden om in navolging van Frankrijk te komen met (aangescherpte) regelgeving voor reductie van nachtelijke verlichting van en binnen kantoorgebouwen, winkels en reclamezuilen?

Vraag 8

Zijn er inmiddels donkertegebieden in Nederland aangewezen, gebruikma-kend van de mogelijkheid die het Activiteitenbesluit hiertoe biedt (artikel 2.1 sub 2 onder q)? Zo nee, bent u bereid over de aanwijzing van dergelijke gebieden in overleg te gaan met de provincies?

1) VRT-nieuws, 31 januari 2013, http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.153728

2) Kamerstuk 33 400-A nr. 2, blz 146

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > februari