Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Gaswinning Groningenveld

donderdag 14 februari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Gaswinning Groningenveld (AO d.d. 14/2)

Kamerstuk:    33 529

Datum:            14 februari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

- de inwoners en bedrijven van Groningen hinder ondervinden van de gaswinning in het gebied;

- de waarde van woningen daalt als gevolg van de steeds frequenter optredende bevingen;

- de aantrekkelijkheid van het gebied achteruitgaat door de gevolgen van gaswinning (o.a. minder investeringen);

overwegende dat:

- investeringen via een regiofonds het gebied aantrekkelijk houden voor burgers en bedrijven;

- een impuls voor Energy Valley goed is voor de werkgelegenheid en de energietransitieopgave;

- een commissie van wijzen (commissie-Meijer) eerder aanbevelingen heeft gedaan voor het Waddengebied;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen voor het instellen van een regiofonds, gevuld met aardgasbaten, voor investeringen in het gebied, onder meer gericht op energietransitie, en een commissie van wijzen in te stellen die hiervoor aanbevelingen opstelt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Klaver en Van Gerven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (33529).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn tweede motie betreft energietransitie. Ik ben blij te horen dat de minister voorbereidingen treft voor de toekomst, als er minder gas wordt geproduceerd en als op termijn het gas opraakt. Deze motie gaat verder en vraagt om gas in te zetten als transitiebrandstof.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

- in het regeerakkoord wordt gesproken over 16% duurzame energie in 2020 en volledig duurzame energie in 2050;

- gas een belangrijke rol kan spelen in de periode van energietransitie;

overwegende dat:

- het Groningse gas nu in grote hoeveelheden wordt opgepompt (50 miljard m3 per jaar) en voor de helft wordt geëxporteerd;

- de gasvoorraad bij de huidige productie over ongeveer 15 jaar op is;

- het kabinet geen visie heeft op welke manier het Groningse gas een rol kan spelen in de periode van energietransitie;

verzoekt de regering, een visie op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt op welke manier het Groningse gas bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van het kabinet,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Agnes Mulder, Van Veldhoven, Klaver en Van Gerven.

Zij krijgt nr. 6 (33529).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > februari