Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 25-26 februari 2013

woensdag 13 februari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken met de vaste commissie voor Europese Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad op 25 en 26 februari 2013

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            13 februari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Helaas moeten wij het met een zeer voorlopige agenda doen, maar er speelt genoeg op het Europese landbouw- en visserijterrein waar ik graag de aandacht van de staatssecretaris voor vraag.

Het is mooi dat de Europese begroting omlaag is gegaan, maar de Nederlandse inzet op het behoud van de afdrachtkorting heeft er mede voor gezorgd dat de Nederlandse boeren 200 miljoen extra moeten inleveren ten opzichte van het eerdere Commissievoorstel. Het risico bestaat dat hierdoor de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert ten opzichte van landen als Frankrijk, Duitsland en Italië. Ik vind de inzet van Nederland op het landbouwdossier teleurstellend en ben benieuwd naar de doorrekening van de inkomenseffecten door het LEI. Ik zou graag zien dat hierbij ook ingegaan wordt op de gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederland.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft gestemd over de GLBvoorstellen. Hierbij zijn belangrijke aanpassingen gedaan in het vergroeningsdossier, dat nu minder ambitieus is geworden. De ChristenUnie is juist voorstander van een ambitieus, flexibel keuzemenu met bovenwettelijke maatregelen dat een daadwerkelijke bijdrage levert aan verduurzaming van de landbouw. Eerder heeft de Kamer een motie van de ChristenUnie hierover aangenomen. Kan de staatssecretaris nader ingaan op haar waardering van de stemmingen in het Europees Parlement op dit dossier? Ik denk aan de baseline ter voorkoming van dubbele betalingen, waarbij de lat bij het agrarisch natuurbeheer hoger moet worden gelegd als gevolg van vergroening in de eerste pijler. Ik kom op de gewasbescherming. De staatssecretaris heeft met Eurocommissaris Borg

gesproken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Kan zij een toelichting geven op de laatste stand van zaken? Welke lidstaten hebben de Nederlandse oproep gesteund? De ChristenUnie is van mening dat de glastuinbouw, waar voorlopig geen alternatieven voorhanden zijn, maar waar ook bijen niet geschaad worden, van de maatregelen moet worden uitgezonderd. Ook vraag ik de aandacht van de staatssecretaris voor de Europese lijst met voor bijen aantrekkelijke gewassen. Deze gaat verder dan de Nederlandse lijst. Wij vragen de staatssecretaris om de vinger goed aan de pols te houden. Staan er geen gewassen op die voor bijen onaantrekkelijk zijn?

Ik kom op de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). Deze regeling is afgeschaft omdat gewasbescherming op Europees niveau geregeld wordt. De beoordelingscriteria voor het toepassen van alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen zijn echter nog niet door Europa vastgesteld. Hierdoor wordt de inzet van andere, minder belastende methoden van gewasbescherming belemmerd. Heeft de staatssecretaris er zicht op wanneer deze criteria worden vastgesteld en is zij bereid om enige druk op de ketel te houden?

Namens mijn collega Arie Slob maak ik een enkele opmerking over de visserij. De stemmingen in het Europees Parlement over het visserijbeleid waren erg teleurstellend. De plannen voor de aanlandplicht en de discard ban zijn niet afgezwakt, maar zelfs aangescherpt. De uitgestoken hand van de visserijsector, die een goed compromisvoorstel had, is afgewezen. Wat is de inzet van de staatssecretaris in de laatste onderhandelingsronde tussen Parlement en Raad?

Met de discard ban worden vissers gestraft in plaats van beloond voor duurzame innovaties. Door innovatieve vistechnieken, zoals de pulskor, neemt ongewenste bijvangst sterk af. Europa wil een einde maken aan die bijvangsten, maar weigert de pulskor toe te laten. Dat is totaal onbegrijpelijk. De ChristenUnie wil dat de staatssecretaris alles op alles zet om de discard ban te verzachten. Een totaalverbod op het teruggooien van bijvangst is zeer schadelijk voor de Nederlandse visserij. Nog levende jonge vis die een kans op overleven en voortplanten heeft, wordt straks aangeland om verwerkt te worden tot vismeel. Zelfs de 5% coulance bij het teruggooien, die in de visserijcommissie was aangenomen, is door het Europees Parlement verworpen. Een drama voor de gemengde visserij.

Ondertussen lees ik in de brief van de staatssecretaris niets over het afschaffen van de regelgeving die tot teruggooi van marktwaardige vis leidt en het afschaffen van regels die het voorkomen van teruggooi van ondermaatse vis onmogelijk maken. Hoe staat het daarmee?

Met de aanlandplicht ontstaat een groot opslag- en afzetprobleem aan boord en op het land. Hoe ziet de staatssecretaris dit voor zich? Er zal veel gedoe ontstaan over de quota. Hoe wil de staatssecretaris tot een werkbaar en handhaafbaar systeem komen?

Deze week ontving ik een noodkreet van een visser die zijn bedrijf dreigt kwijt te raken door het uitblijven van een pulsvergunning, terwijl concurrenten met vergunning inmiddels 50% op de brandstof besparen. Een van de schepen is al aan het buitenland verkocht. Er komen meer pulsvergunningen. Kan de staatssecretaris haast maken met het onmiddellijk volledig toelaten van de pulskor, zodat bedrijven niet onnodig over de kop gaan?

Ik ben ontzettend benieuwd naar de laatste stand van zaken rond Boulogne-sur-Mer. Wat daar een paar weken geleden is gebeurd, is onacceptabel. Ik ben heel benieuwd welke toezeggingen de staatssecretaris inmiddels van haar Franse collega heeft om problemen in de toekomst te voorkomen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > februari