Inbreng Carla Dik inzake Wijziging van de Waterwet

dinsdag 12 februari 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake Wijziging van de Waterwet

Onderwerp:   Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Kamerstuk:    33 503

Datum:            12 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover nog enkele vragen.

Vereenvoudigingen

Genoemde leden constateren dat volgens de waterschappen nog enkele verbeteringen mogelijk zijn in een aantal bepalingen in de Waterwet met betrekking tot de verontreinigingsheffing en in de Waterschapswet inzake de zuiveringsheffing. Zo zouden definities kunnen worden aangepast die de praktijk het waterschapswerk vergemakkelijken. Volgens de waterschappen zouden door deze verbeteringen ook fiscale problemen kunnen worden voorkomen. Genoemde leden vragen of deze verbetervoorstellen bekend zijn bij de regering en of deze alsnog kunnen worden meegenomen in voorliggend wetsvoorstel.

Opheffen van de CAW

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving op te heffen. Als argument wordt gegeven dat de Waterwet opgaat in de nieuwe omgevingswet en een apart adviesorgaan voor slechts een onderdeel van de omgevingswet niet wenselijk is aangezien er ook geen aparte adviesorganen voor andere onderdelen van deze wet zijn.

Genoemde leden wijzen er op dat er meer wetgeving is gericht op het waterdomein zoals de waterschapswet. Daarnaast zou de kennis van de commissie juist bij de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet van pas kunnen komen. Genoemde leden vragen hoe deze kennis van de adviescommissie die al meer dan 100 jaar bestaat voor de lange termijn wordt geborgd, bijvoorbeeld binnen adviesraden die niet worden opgeheven, en waarom er niet voor gekozen is de commissie in ieder geval te laten bestaan totdat de omgevingswet is ingevoerd? Ook vragen deze leden hoeveel kosten er per jaar bespaard worden met het opheffen van de adviescommissie.

Genoemde leden constateren dat onder meer de Unie van Waterschappen er voor pleit de opheffing van de CAW te heroverwegen. Genoemde leden vragen in te gaan op de inhoudelijke argumenten van de Unie zoals de positieve ervaringen met adviezen van de CAW in de afgelopen jaren die onder meer hebben geleid tot de huidige Waterwet.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > februari