Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Grondstoffen en afval (AO d.d. 29/01)

woensdag 06 februari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu

Onderwerp:   VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 29/01)

Kamerstuk:    28 694

Datum:            6 februari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de raamovereenkomst is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar ten minste gemiddeld 28% recyclaat in grote frisdrankflessen in 2018;

constaterende dat een landelijke supermarktketen inmiddels voor al zijn PET-flessen 40% gerecycled materiaal gebruikt, en er al PET-flessen bestaan met een aanzienlijk hoger percentage recyclaat;

verzoekt de regering, binnen een halfjaar afspraken te maken met producenten over ophoging van het percentage recyclaat in zowel grote als kleine PET-flessen naar tenminste 40% in 2015 of voorbereidingen te treffen om dit wettelijk voor te schrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 101 (28694).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de verwerking van uitgesorteerde kunststoffen nog significante verliezen van circa 30% kunnen optreden die feitelijk niet als kunststof worden hergebruikt;

constaterende dat hiervoor in de monitoringsrapportage 2010 slechts 1,6 kton is gecorrigeerd, terwijl volgens de ILT een grotere correctie nodig is;

verzoekt de regering, het hergebruik van huishoudelijk kunststofafval in 2013 zodanig te monitoren dat een feitelijke weergave van het daadwerkelijk hergebruik wordt gegeven en dit in aanmerking te nemen bij de beoordeling van de vraag of is voldaan

aan de prestatiegaranties voor het vrijgeven van het statiegeldsysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 102 (28694).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de motie-Van der Werf (30872, nr. 116) is aangedrongen op het uitwerken van een model voor differentiatie in de recyclingdoelstellingen naar laagwaardig en hoogwaardig hergebruik;

constaterende dat het addendum op de raamovereenkomst verplicht tot groei van zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van huishoudelijk kunststofafval naar 90 kton, maar dat het begrip "zo hoogwaardig mogelijk" hierin niet wordt gedefinieerd;

verzoekt de regering, het hergebruik van huishoudelijk kunststofafval in 2013 gedifferentieerd te monitoren, gebruikmakend van een in samenspraak met de recyclingsector op te stellen differentiatiemodel,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 103 (28694).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Overigens is de ChristenUnie uiteraard nog steeds van mening dat het afschaffen van statiegeld geen goed idee is. Ik zou graag bij deze discussie blijven, maar ik moet nu naar een AO over voedsel. Mijn beleidsmedewerker luistert mee naar de reactie van de staatssecretaris.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > februari