Inbreng Carla Dik inz. Wijz. Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en wilsonbekw.

donderdag 28 februari 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Onderwerp:   Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Kamerstuk:    33 508

Datum:            28 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen. Deze leden hebben hierover wel wat vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op de het wetsvoorstel een lange voorgeschiedenis heeft. Deze leden menen dat bij onderzoek het patiënten perspectief voorop dient te staan. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek moeten de risico’s en bezwaren in verhouding staan tot de voordelen die het onderzoek met zich meebrengt, de patiëntengroep en de samenleving .

Deze leden vragen om in te gaan om de kritiek die op de wetswijziging wordt geuit. Zij vragen de minister te reageren op de zorgen die ouders van (dodelijk) zieke kinderen en hun artsen hebben over het voorliggende wetsvoorstel omdat het nauwelijks een verruiming oplevert van de mogelijkheden van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen.

Deze leden vragen nadere toelichting waarom in het wetsvoorstel het advies van commissie-Doek op verschillende punten niet overneemt. Deze leden vragen om te reageren op een reactie die zij ontvingen: “wij zijn weer terug bij af.” Volgens de ouderorganisaties Duchenne Parent Project; Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker; en VSOP; medisch specialisten (NVK en Stichting Kinder Oncologie Nederland) en voormalig Commissie Doek geeft het voorliggende voorstel onvoldoende ruimte voor onderzoek bij kinderen. Deze leden wensen hierop graag een reactie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich waarom in de memorie van toelichting de VOKK wordt aangehaald als voorstander van de wet als zij nu aangeven hier kritisch in te staan. In de wet staat dat meedoen aan een onderzoek voor een kind zou moeten betekenen dat hij of zij er een therapeutisch effect kan van verwachtten. Als dat niet zo is, mag de belasting in geringe mate meer dan minimaal zijn.  De commissie Doek heeft het verschil tussen therapeutische en niet therapeutische onderzoeken waaraan kinderen mee kunnen doen laten vallen. Deze leden merken op dat kinderen en ook ouders regelmatig expliciet aangeven, dat hun motief om mee te doen aan een onderzoek ook is, om is anderen  in de toekomst te helpen. Ook als het voor hun zelf niet tot genezing of levensverlenging leidt. Deze leden vragen hier op nadere toelichting.

Deze leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de minister bekend is met het Europese Voorstel voor een ‘Verordening van het Europees Parlement en de raad betreffende klinische proven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG ? Wordt deze verordening omgezet in Nederlandse wetgeving?

Deze leden hebben tenslotte enkele vragen over de proportionaliteit binnen de wet. De commissie Doek heeft het belang van een zorgvuldige proportionaliteitsafweging sterk benadrukt en geadviseerd rekening te houden met de grote verschillen die bestaan tussen kinderen. Waaruit bestaan de compenserende maatregelen die worden getroffen ter bescherming van het kind? Is er sprake van een goede balans tussen de compenserende maatregelen die worden getroffen en de bescherming van het kind in relatie tot de verandering van de wet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > februari