Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 13/02)

donderdag 14 februari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 13/02)

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            14 februari 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie heeft een motie over het moratorium op neonicotinoïden destijds gesteund, omdat er een disclaimer in zit waarin wordt gesteld dat ze wel mogen worden gebruikt als onomstotelijk bewezen is dat ze geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van bijen. Gisteren heeft de staatssecretaris dit bevestigd voor suikerbieten. Ik vraag haar nogmaals om de toepassingen voor neonicotinoïden ook in de glastuinbouw toe te staan. Het gaat hier immers om een afgesloten omgeving waarin geen risico's voor bijen bestaan. Wij moeten voorkomen dat wij met deze motie ons doel voorbijschieten.

Ik heb twee korte moties over de visserij.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europa een einde wil maken aan de bijvangsten, maar nog steeds de pulskor niet volledig heeft toegelaten;

overwegende dat er een ongelijk speelveld dreigt te ontstaan doordat vissers met een pulskorvergunning aanzienlijk lagere brandstofkosten hebben dan vissers die nog steeds wachten op een dergelijke vergunning en er inmiddels schepen zijn verkocht aan het buitenland omdat een vergunning uitbleef;

verzoekt de regering, in de Landbouw- en Visserijraad te verzoeken dat in de triloog met het Europees Parlement over het gemeenschappelijk visserijbeleid wordt ingezet op het zo snel mogelijk volledig vrijgeven van de pulskor,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 690 (21501-32).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in de Landbouw- en Visserijraad:

- conform de motie-Bosman c.s. (Kamerstuk 21501-32, nr. 647) aan te dringen om het compromisvoorstel van de visserijsector mee te nemen in de triloog;

- en indien dit compromis door een meerderheid wordt geblokkeerd, tenminste een de-minimisregeling van 10% en een impactassessment voor de gemengde visserij te vragen en tegen het gemeenschappelijk visserijbeleid te stemmen indien de plannen niet op deze punten worden aangepast,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 691 (21501-32).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dit was een motie over de discard ban.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik wil een korte vraag stellen over de introductie van mevrouw Dik-Faber. Zij pleit nu voor een onderscheid voor de glastuinbouw. Waarom maakt zij dat onderscheid en steunt zij niet de uitleg van de staatssecretaris van gisteren?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Wij hebben de motie over neonicotinoïden gesteund, omdat in de motie heel duidelijk is opgenomen als bijzin, maar wel als integraal onderdeel van de motie, dat neonicotinoïden kunnen blijven worden toegepast als onomstotelijk vaststaat dat bijen niet geschaad worden. De staatssecretaris heeft gisteren al gezegd dat dit geldt voor suikerbieten. Er is nu helemaal niets opgenomen over glastuinbouw. Ik heb dit punt naar voren gebracht omdat glastuinbouw ook een afgesloten, beschermde omgeving is en bijen niet geschaad worden bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Ik weet ook dat het in de glastuinbouw moeilijk is om alternatieven te vinden, in ieder geval op dit moment. Daarom stel ik voor om ook de glastuinbouw uit te zonderen. Dat past ook binnen de motie.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik verbaas me over dit onderscheid. De suikerbieten zijn als voorbeeld genoemd in het debat. Dat is niet een hele sector. Alle sectoren hebben moeite om een alternatief te vinden. Ik vraag de staatssecretaris dus om hierop nog specifiek te reageren.

De voorzitter:

Dat zal zij zeker doen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Mevrouw Dik sprak over de steun die de ChristenUnie heeft uitgesproken voor onze motie. Ik heb dat als volgt begrepen, en ik wil dat even toetsen bij mevrouw Dik. In de motie staat dat we het voorzorgsbeginsel hanteren. Als we zeker weten dat het geen schade oplevert voor bijen, kunnen de middelen worden toegepast. Als blijkt dat dit voor de glastuinbouw geldt, dan valt die inderdaad binnen de strekking van de motie. Ziet mevrouw Dik het ook in die volgorde?

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ja. Dat kan ik bevestigen.

De voorzitter:

Dat zijn de antwoorden die we zoeken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > februari