Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Voedsel en voedselprijzen (AO d.d. 21/03)

woensdag 03 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Voedsel en voedselprijzen (AO d.d. 21/03)

Kamerstuk:    31 532

Datum:            3 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zie uit naar de visie van de staatssecretaris op de verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie. Ook kijk ik uit naar het actieplan Voedselverspilling. Het is nu vier jaar geleden dat de doelstelling van 20% vermindering in 2015 is gepresenteerd. Het is nu tijd voor concrete resultaten. Het bedrijfsleven lijkt zich echter op 2020 te richten. Mijn fractie houdt echter nog steeds vast aan de oorspronkelijke doelstelling en daarom wil ik de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering zich in 2009 tot doel heeft gesteld de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2010;

constaterende dat de Alliantie Verduurzaming Voedsel zich in haar aanpak van reststromen en voedselverspilling op het jaar 2020 richt;

overwegende dat vier jaar na het formuleren van de doelstelling concrete resultaten op zich laten wachten;

verzoekt de regering, zich actief in te spannen voor het bereiken van de oorspronkelijke doelstelling en de partners in de alliantie te houden aan deze doelstelling van 20% reductie van voedselverspilling in 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 105 (31532).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > april