Inbreng Carla Dik-Faber inzake Gezondheidsaspecten leefomgeving

donderdag 04 april 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Gezondheidsaspecten leefomgeving

Kamerstuk:    30 175

Datum:             4 april 2013

Electromagnetische straling

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke informatie er bekend is over de mogelijke schadelijke effecten van straling van mobiele telefoons en zendmasten? Kan er worden aangegeven hoeveel mensen op dit moment door de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling ziek zijn? Tot 2014 loopt er een onderzoeksprogramma van ZonMw over de gevolgen van elektromagnetische straling. Genoemde leden vragen of er inmiddels maatregelen zijn genomen om de eventuele gevolgen van elektromagnetische straling te beperken. Wordt er in de opleiding van (huis)artsen aandacht besteed aan de diagnose en behandeling van ziekte door EMS? Zijn er in Nederland richtlijnen voor de diagnose en behandeling van EMS klachten?

Deze leden vragen nader uiteen te zetten welke nationale maatregelen  er in andere Europese landen worden genomen als het gaat om de mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling? Klopt het dat maart dit jaar  in Frankrijk regels  betreffende WiFi in scholen wettelijk zijn vastgelegd vanuit het voorzorgsprincipe en hierbij onder meer is bepaald dat er zoveel mogelijk bedrade verbindingen moeten worden toegepast om kinderen te beschermen tegen de invloed van straling? In Oostenrijk is in mei 2012 een gezamenlijke publicatie van arbeidsorganisaties, werkgevers en overheidsorganisaties uitgebracht waarin voorgesteld wordt om de emissiewaarden van vaste zendinstallaties te verlagen van 60 V/m naar 0,6 V/m. Klopt het dat de Oostenrijkse regering gemeenten heeft geadviseerd dit advies ter harte te nemen?  Deze leden vragen of de regering overweegt beleid te voeren op electrogevoeligheid? Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen? Zo nee, waarom niet?

Laagfrequent geluid

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat er een onderzoek over laagfrequent geluid loopt door het RIVM. Deze leden vragen nadere toelichting over de opzet en reikwijdte van dit onderzoek. Wanneer worden de onderzoeksresultaten verwacht?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Archief > 2013 > april