Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS

woensdag 24 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS (AO d.d. 17/04)

Kamerstuk:    33 037

Datum:            24 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben een goed debat gehad met de staatssecretaris over Natura 2000 en de PAS. Het moge duidelijk zijn dat de ChristenUnie de doelstellingen daarvan wel onderschrijft, maar dat het algemene belang van natuur in individuele gevallen ook best op gespannen voet kan staan met agrarische belangen. Verder vind ik het van belang dat de maatregelen die nu worden voorgesteld, ook haalbaar en betaalbaar zijn, voordat we tot aanwijzing overgaan. Daarom heeft de ChristenUnie een motie van het CDA daarover mede ondertekend.

Ik refereerde net al aan het individuele belang van agrariërs. In sommige gebieden, met name in de provincie Overijssel, is er ontzettend veel ongerustheid. Ik heb hier een mail gekregen uit dat gebied, geschreven in kapitalen, dat er eigenlijk helemaal geen duidelijkheid is over de mogelijke uitplaatsing van agrariërs en de financiële compensatie daarvoor. Het is in het debat even aan de orde geweest, maar ik hecht aan een uitspraak van de Tweede Kamer op dat punt. Daarom dien ik daarover een motie in, mede namens het CDA.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het streven is om de Natura 2000-gebieden op land voor de zomer van 2013 aan te wijzen en de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 januari 2014 in werking te laten treden;

overwegende dat op specifieke locaties algemene belangen ten aanzien van natuurbescherming op gespannen kunnen staan met specifieke belangen van agrariërs;

overwegende dat hierbij niet uitgesloten kan worden dat verplaatsing van agrarische bedrijven noodzakelijk is om aan de Natura 2000- en PAS-doelen te kunnen voldoen;

verzoekt de regering, samen met provincies in kaart te brengen waar verplaatsing van agrarische bedrijven (mogelijk) aan de orde is;

spreekt uit dat agrariërs bij een eventuele verplaatsing van hun bedrijf in voldoende mate gecompenseerd dienen te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Geurts. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60 (33037).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > april