Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over natuurontwikkeling in het Binnenveld

donderdag 04 april 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Onderwerp:   Natuurontwikkeling in het Binnenveld

Kamerstuk:    2013Z06717

Datum:            4 april 2013

Vraag 1

Kent u de berichten “Natura Binnenveld onhaalbaar” en “Liever boerengrond dan blauwgrasland”? 1) 2)

Vraag 2

Bent u op de hoogte van de langdurige impasse rond de natuurontwikkeling in het Binnenveld en het beheerplan voor het gelijknamige Natura 2000-gebied?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u het gebrek aan draagvlak voor het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld bij gemeenten, waterschap en landbouworganisaties?

Vraag 4

Klopt het dat nu wordt gewerkt aan een oplossing waarbij het peil in het riviertje de Grift met 20 cm wordt verhoogd, om te kunnen voldoen aan een goede instandhouding van de Natura 2000-gebieden? Welke andere mogelijke oplossingen ziet u om de kwetsbare gebieden in het Binnenveld te beschermen?

Vraag 5

Kunt u toelichten waarom een peilverhoging van 20 cm in een landbouwgebied met een grootte van 200 ha noodzakelijk is om een natuurgebied van 10,8 ha te beschermen?

Vraag 6

Klopt het dat deze 20 centimeters nodig zijn voor de instandhoudingsdoelen? Bij Natura 2000 zijn de instandhoudingsdoelen voor de kortere termijn, maar uiteindelijk gaat het toch om de realisatie van de ontwikkeldoelstellingen? Deelt u de mening dat het beter is om ook te kijken naar de ontwikkeldoelstellingen, opdat gewerkt kan worden aan een gedragen oplossing die ook op de lange termijn houdbaar is?

Vraag 7

Kunt u aangeven of Staatsbosbeheer van plan is om gronden in het Binnenveld te verkopen als onderdeel van de taakstelling voor het afstoten van gronden? Zo ja, om welke gronden en hoeveel hectare gaat het dan? Wat zou volgens u de inzet van Staatsbosbeheer moeten zijn voor het slagen van dit gebiedsproces?

Vraag 8

Is het u bekend dat de verhoudingen tussen de verschillende partijen in het gebied behoorlijk verstoord zijn? Bent u bereid om in overleg te treden met de verschillende overheden en belangenorganisaties in het Binnenveld om te zorgen dat de natuurontwikkeling in het gebied uit de impasse geraakt en er een ‘haalbare en betaalbare’ invulling van het beheerplan van het Natura 2000-gebied komt?

Vraag 9

Bent u bereid deze vragen voor 17 april te beantwoorden, in verband met het algemeen overleg Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS dat op deze datum zal plaatsvinden?

1) Nieuwe Oogst, 23 februari 2013, “Natura Binnenveld onhaalbaar”

2) Reformatorisch Dagblad, 15 maart 2013, “Liever boerengrond dan blauwgrasland”

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > april