Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de binnenvaartblokkades in België

donderdag 25 april 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Binnenvaartblokkades in België

Kamerstuk:   2013Z08646

Datum:            25 april 2013

Vraag 1

Kent u het bericht “Schultz bespreekt crisis binnenvaart met Ramsauer”? 1)

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de acties van verschillende binnenvaartschippers om vaarwegen en sluizen in België te blokkeren, in de strijd voor een sterkere binnenvaartsector?

Vraag 3

Bent u voornemens contact op te nemen met uw Belgische ambtsgenoot om te adviseren de acties in België te beëindigen met overheidsoptreden zodat Nederlandse binnenvaartschippers niet langer worden gedupeerd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zal u direct optreden tegen eventuele blokkades  in Nederland, om de vrije doorvaart van andere binnenvaartondernemers te garanderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Is de analyse die aan u is overhandigd door de Binnenvaart Branche Unie voor u voldoende onderbouwd om samen met België en mogelijk Duitsland over te gaan tot het aanmelden van een structurele crisis overeenkomstig Richtlijn 1996/75/EU? Zo nee, welke gegevens heeft u hiervoor nog nodig en op welke termijn heeft u het dossier afgerond om de crisis in de binnenvaart aan te melden bij Europa?

Vraag 6

Is de door u toegezegde studie naar de transparantie van de rol van tussenpersonen inmiddels gestart en wanneer verwacht u de resultaten? Is het mogelijk dit onderzoek te versnellen?

Vraag 7

Bent u bereid indien de crisisaanmelding slaagt een actieve rol op te pakken om samen met de sector met de banken te onderhandelen om te komen tot de financiering van een sloopfonds?

Vraag 8

Bent u bereid indien de crisisaanmelding slaagt en de sector met een voorstel voor een opleg- en/of stillegregeling komt de sector te begeleiden in het NMA-proof maken van dit voorstel?

Vraag 9

Welke maatregelen neemt u verder om ondernemers in de geplaagde binnenvaartsector perspectief te bieden?

1)  http://www.schuttevaer.nl/nieuws/vervoermarkt/nid18925-schultz-bespreekt-crisis-binnenvaart-met-ramsauer.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > april