Bijdrage Carla Dik aan het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 april 2013

woensdag 17 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken

Onderwerp:   Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 april 2013

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            17 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. De onderhandelingen over het nieuwe GLB zijn in de beslissende fase gekomen. Anderhalf jaar na publicatie van de wetgevingsvoorstellen blijkt dat de posities van Raad, Parlement en Commissie nogal ver uiteenlopen. Het Iers voorzitterschap wil binnen nu en tweeënhalve maand een akkoord sluiten in de triloog. Anderen hebben het ook al gevraagd, maar hoe realistisch is dit? Wat zijn volgens de staatssecretaris de belangrijkste pijnpunten in de onderhandelingen tussen Raad en Parlement? Waar staat zij zelf in de onderhandelingen? Welke punten wil zij in ieder geval binnenhalen?

Ik ben blij met het akkoord dat in de Raad is bereikt over de flexibele vergroening en de mogelijkheden voor boeren om collectief invulling te geven aan de vergroeningseisen. Helaas zijn de stemmingen in het Parlement op dit vlak erg teleurstellend verlopen. Voor de ChristenUnie is vergroening een belangrijk onderdeel van het nieuwe GLB. Wat is de concrete inzet van de staatssecretaris om te voorkomen dat er straks een slap compromis uitrolt?

De Raad heeft besloten om lidstaten de mogelijkheid te geven om 15% van de directe betalingen te verschuiven naar de tweede pijler. Gaat Nederland van deze mogelijkheid gebruikmaken? Dat lijkt mijn fractie niet verstandig, gezien de inkomenseffecten die de hervorming van het GLB heeft voor de Nederlandse boeren. Er is ook door voorgaande sprekers gewezen op het rapport van het LEI. Als ik het goed begrijp, komt de gemiddelde inkomensdaling neer op € 2.300. Dat is niet niks. Daarom pleiten wij ervoor om geen middelen van de eerste naar de tweede pijler te verschuiven.

k ben benieuwd naar de stand van zaken bij de besprekingen over een Europees verbod op het gebruik van neonicotinoïden op gewassen die aantrekkelijk zijn voor de bijen. Wordt er in de komende Raad nog over het Commissievoorstel gesproken? Ik complimenteer de staatssecretaris, namens mijn fractie, met haar initiatief om hier volgende week een bijeenkomst over te organiseren.

Is er inmiddels een oplossing gevonden voor de markttoegangskwesties tussen de EU en Rusland? Wat heeft het bezoek van de Europese Commissie aan Rusland opgeleverd? Recentelijk zijn we in Nederland geconfronteerd met uitvoerproblemen als gevolg van de  vogelgriepuitbraak. Volgens de staatssecretaris was er geen ophokplicht nodig omdat er afspraken kunnen worden gemaakt met Rusland. Dat ben ik met haar eens, maar in het verleden is gebleken dat deze afspraken niet altijd evenveel zekerheid geven. In de pluimveesector wordt hier ook verschillend over gedacht. Hoe hard zijn de afspraken met Rusland? Namens mijn collega Arie Slob heb ik wat punten over het visserijbeleid. Het standpunt van de ChristenUnie over het gemeenschappelijk visserijbeleid is bekend. Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de discard ban en de aanlandplicht, en de gevolgen hiervan voor de visserij. Deze maatregelen zijn naar onze overtuiging niet proportioneel. De aandacht zou juist volop moeten gaan naar maatregelen om de visserij selectiever te maken, maatregelen die breed worden gedragen door zowel vissers als natuurorganisaties. Achter de schermen wordt nu onderhandeld tussen de Europese Raad en het Europees Parlement. Ik vraag de staatssecretaris nogmaals om aandacht voor de uitvoerbaarheid. Zij noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om camera’s in te zetten bij de handhaving, maar schrijft dat dit erg lastig is omdat camera’s snel vies worden en op camera’s ook niet te zien is hoe groot de gevangen vis is. Wanneer krijgen we duidelijkheid over het handhavings-instrumentarium? Wordt dit nationaal of Europees vastgelegd? De staatssecretaris is hierover nog in overleg met de sector, maar de resultaten moeten nu wel snel op tafel liggen, willen deze alsnog als input gebruikt kunnen worden in Brussel.

De discard ban vraagt ook om een nieuw quotasysteem. Hoe wil de staatssecretaris binnen Europa op zo’n korte termijn tot nieuwe quota komen die rekening houden met de bijvangsten? Binnen het huidige systeem is er al jaarlijks een probleem om tot overeenstemming te komen over de quota met onder meer Noorwegen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > april