Bijdrage Carla Dik aan plenair debat over ongewenste effecten van vermogensinkomensbijtelling AWBZ

donderdag 04 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een plenair debat met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Debat over de ongewenste effecten van de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ

Kamerstuk:    33 204

Datum:            4 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Toen werd het toch nog een goed, inhoudelijk debat. Gelukkig maar. We zijn begonnen met veel discussie over de vraag wie wanneer op welke manier welke informatie had, en over de vraag of er wel of niet een akkoord was. Dat was geen fraaie start, maar uiteindelijk is het debat toch over de inhoud gegaan. Daar ben ik blij om. We doen het immers uiteindelijk allemaal voor de mensen in ons land.

Er ligt een ambtelijke notitie. Daarin staan heel veel goede woorden en goede voornemens van de staatssecretaris, voornemens waar ik ontzettend blij mee ben. Ik sluit mij aan bij de woordvoerders die om een brief van de staatssecretaris hebben gevraagd. Daarin moet staan hoe hij hiermee aan de slag gaat. Sommige punten kunnen direct worden uitgevoerd, over andere punten zullen wij spreken bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Ik hecht eraan dat de staatssecretaris dat allemaal nog eens goed op een rijtje zet in een brief.

Eén punt is voor mijn fractie nog onvoldoende duidelijk. Dat gaat over het persoonsgebonden budget. Mijn fractie heeft daarover ook schriftelijke vragen gesteld. Ik heb vanavond veel antwoorden gekregen op die vragen. Toch is het eigenlijk erg raar dat er juist vandaag nog een briefje kwam waarin stond dat die vragen nog helemaal niet kunnen worden beantwoord, en dat er om uitstel voor de beantwoording is gevraagd.

Het persoonsgebonden budget is vooral bedoeld om zorg in te kopen. Ik zou het erg fijn vinden als dit persoonsgebonden budget niet meer kan worden meegeteld bij het vermogen. Ik zou het erg fijn vinden als we met elkaar gaan bekijken of we de fiscale regels in die zin kunnen aanpassen. Ik dien daartoe samen met de fractie van GroenLinks een motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wanneer het voorschot van een persoonsgebonden budget op 1 januari op de rekening staat van een budgethouder, deze wordt meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo;

overwegende dat een persoonsgebonden budget bedoeld is om zorg in te kopen en als zodanig niet mag meetellen voor berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo;

verzoekt de regering, in overleg met de Belastingdienst te komen tot een structurele aanpassing van de vermogensinkomensbijtelling waardoor het pgb-voorschot niet als inkomen en/of vermogen meegerekend wordt voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (33204).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > april