Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Valys/Doelgroepenvervoer (AO d.d. 26/03)

donderdag 04 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Valys/Doelgroepenvervoer (AO d.d. 26/03)

Kamerstuk:    25 847

Datum:            4 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb slechts één motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tariefmaatregelen op het doelgroepenvervoer per 1 januari 2013 zijn ingegaan;

constaterende dat de NZa knelpunten constateert bij specifieke doelgroepen, te weten kinderen die naar gespecialiseerde kinderdagcentra of naar lvg-behandelcentra gaan en rolstoelgebonden cliënten, en adviseert om onderzoek te doen naar de daadwerkelijke kosten van het vervoer van specifiek deze cliënten;

verzoekt de regering, het advies van de NZa over te nemen en overgangstarieven voor deze groepen cliënten te hanteren zolang er nog geen onderzoek is verricht naar de daadwerkelijke kosten, en voor de begroting 2014 met een structurele oplossing te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 114 (25847).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > april