Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

donderdag 11 april 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg

Onderwerp:   VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij (AO d.d. 09/04)

Kamerstuk:    29 683

Datum:            11 april 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ben blij dat de staatssecretaris met mij inziet dat het antibioticagebruik vooral in de vleeskalverhouderij veel te hoog is, vergeleken met andere sectoren. Ik vraag de staatssecretaris dan ook om met de sector in gesprek te gaan over de substantiële aanpassingen, zoals de door haar voorgestelde UDD-maatregel en de structuuraanpassingen en de Kamer daarover voor de zomer te informeren.

Er ligt nog een forse opgave om te komen tot 70% reductie van het antibioticagebruik in 2015. De ChristenUnie ziet tegelijk in dat het gebruik van geneesmiddelen soms noodzakelijk is. Daarom moet er meer aandacht komen voor de ontwikkeling van alternatieven. Momenteel worden alternatieven echter nog onvoldoende toegepast, en er is weinig bekendheid onder agrariërs. Daarom heb ik de volgende motie.

De Kamer,

constaterende dat het antibioticagebruik in de veehouderij sinds 2009 flink is gedaald, maar dat er nog een forse opgave ligt om te komen tot 70% reductie (ten opzichte van 2009) in 2015;

overwegende dat alternatieven voor antibiotica kunnen bijdragen aan een verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij;

overwegende dat er binnen het 7e Europese Kaderprogramma, het ZonMw-programma "Priority Medicines en Antimicrobiële Resistentie" en de topsector AgroFood mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar alternatieven voor antibiotica;

overwegende dat alternatieven voor antibiotica momenteel onvoldoende bekend zijn bij veehouders;

verzoekt de regering, in het overleg met de sector over verdere reductie van het antibioticagebruik specifiek aandacht te besteden aan (onderzoek naar) alternatieven voor antibiotica en aan het vergroten van de bekendheid van alternatieve middelen onder veehouders;

verzoekt de regering tevens, ruimte te bieden voor praktijkproeven met alternatieve middelen om zo te zorgen dat deze middelen sneller op de markt kunnen worden toegelaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 151 (29683).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > april