Inbreng Carla Dik-Faber inzake Versterking tijdelijke treindienst Den Haag HS - Brussel Zuid v.v.

vrijdag 19 april 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Versterking tijdelijke treindienst Den Haag HS - Brussel Zuid v.v.

Kamerstuk:    22 026

Datum:            19 april 2013

De ChristenUnie-fractie is teleurgesteld dat inzet van extra treinen tussen Den Haag en Brussel bovenop de huidige 8 treinen per dag per richting volgens de staatssecretaris niet mogelijk is in 2013. De leden van deze fractie vinden dat een uiterste inspanning nodig is van alle betrokken partijen om toch nog dit jaar extra treinen te realiseren. Genoemde leden hebben in dit kader een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie beseffen dat een extra trein in de drukke Randstad niet makkelijk is in te plannen. Normaal duurt de planning van de dienstregeling immers meer dan een jaar. Toch vragen deze leden meer inzicht in de belemmeringen van het nog in 2013 reserveren van extra treinpaden voor de groei van 8 naar 16 treinen per dag tussen Den Haag en Brussel. Is het werkelijk zo dat er voor alle 8 extra treinen conflicterende treinpaden zijn of geldt dit maar voor een deel van deze extra treinen? Is er ook naar opties gekeken waarbij een treinpad wordt ingelegd met een iets langere reistijd?

Voor de dienstregeling 2014 die in december 2013 ingaat moesten in april 2013 treinpaden worden aangevraagd. Genoemde leden vragen hoeveel treinpaden door NS zijn aangevraagd voor de directe verbinding Den Haag-Roosendaal-Antwerpen-Brussel. Zij krijgen namelijk uit de brief van de staatssecretaris de indruk dat er alleen extra treinpaden zijn aangevraagd voor het traject Roosendaal-Antwerpen. Als dit klopt dan vragen de leden waarom de andere treinpaden niet zijn aangevraagd.

Ook vragen deze leden of er een aanvraag voor de dienstregeling 2014 is gedaan voor treinpaden Amsterdam-Den Haag-Roosendaal-Antwerpen-Brussel. Deze leden vragen verder of NS inmiddels extra treinpaden voor de lopende dienstregeling heeft aangevraagd en zo ja om hoeveel paden dit gaat en voor welke trajecten en wanneer ProRail uitsluitsel kan geven over de beschikbaarheid van deze paden.

Aangezien de aanvragen voor treinpaden voor de dienstregeling 2014 tot april konden worden gedaan en de dienstregeling 2014 in december 2013 ingaat vragen deze leden waar de staatssecretaris de verwachting op baseert dat realisatie in 2013 van extra treinen niet meer mogelijk zou zijn. Deelt de staatssecretaris de mening dat op voorhand de beschikbaarheid van treinpaden niet het probleem kan zijn omdat deze tot april konden worden aangevraagd en in de capaciteitsverdeling door ProRail pas zal blijken of deze paden beschikbaar te maken zijn of niet?

Wat betreft het materieel vragen deze leden of huur van extra locomotieven de enige optie is. Klopt het dat ten behoeve van de HSL-Zuid ook extra locomotieven in bestelling zijn en dat deze ook over conventioneel spoor in Nederland en België kunnen rijden? Zo ja, wanneer worden deze locomotieven geleverd?

Met betrekking tot de opleiding van personeel vragen genoemde leden of inmiddels voldoende personeel in opleiding is om uiterlijk in december 16 treinen per uur te kunnen bieden tussen Amsterdam en Brussel via Den Haag.

In januari 2013 heeft NMBS elk uur een extra sneltrein Roosendaal-Antwerpen gereden. Genoemde leden vragen of het mogelijk is om op korte termijn op de uren dat de intercity Den Haag-Brussel niet rijdt deze sneltrein weer te laten rijden vanaf Roosendaal in aansluiting op de intercity Amsterdam-Roosendaal. Zij vragen waarom de vervoerders deze oplossing momenteel niet bieden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > april