ChristenUnie: stop gesol met kinderen

Joel Voordewind - Foto Ruben Timmanvrijdag 12 oktober 2012 16:06

ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld aan Minister Leers naar aanleiding van een uitspraak van de rechter over het gesol met asielkinderen die soms na jarenlang ergens hebben gewoond voor onduidelijke redenen naar een volstrekt andere locaties moeten verhuizen.

Voordewind: 'Er zijn mij verschillende schrijnende situaties bekend waarbij families met jonge kinderen, die geworteld zijn in hun eigen gemeente, eigen scholen, vriendjes en vriendinnetjes zomaar moeten vertrekken naar een voor hen onbekende situatie. De onduidelijkheid die voor hen bestaat of ze mogen blijven of moeten vertrekken is al erg genoeg, nu worden ze na jarenlang uit hun vertrouwde omgeving getrokken en worden ze in hun vrijheid beperkt. Ik ben blij dat de rechter heeft uitgesproken dat dit niet zomaar kan en ik wil van minister Leers weten hoe hij zijn beleid gaat wijzigen." 


Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) over vrijheidsbeperking aan de minister van integratie, immigratie en asiel.


1. Bent u bekend met het nieuwsbericht van 10 oktober 2012 op de website van Defence for Children: ‘Rechter voorkomt nodeloze verhuizing. Vrijheidsbeperking asielzoekersgezin mag alleen in uitzonderlijke gevallen’ (zie:) over de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 10 oktober 2012?

2. De rechter stelt in deze uitspraak dat, net zoals bij vrijheidsberoving, ook bij vrijheidsbeperking een individuele belangenafweging nodig is om vast te stellen of er niet met een lichter middel kan worden volstaan. Op dit moment volgt de verhuizing van een gezin dat uitgeprocedeerd is vrijwel automatisch op het verstrijken van de vertrektermijn. Hoe gaat u deze uitspraak in beleid omzetten?

3. Bent bereid om met onmiddellijke ingang in ieder geval de verhuizing naar gezinslocaties van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn met onmiddellijke ingang te stoppen omdat het doel van het werken aan uitzetting nu niet aan de orde is?

4. In het nieuwsbericht wordt verwezen naar uw brief aan de Tweede Kamer van 18 januari 2011 naar aanleiding van het eindarrest van het Gerechtshof Den Haag van 11 januari 2011 over het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen met minderjarige kinderen. U geeft in deze brief aan dat u naar aanleiding van de uitspraak voortaan opvang aan deze groep zult verlenen en dat u de gezinnen die in dit kader opgevangen zullen worden standaard een vrijheidsbeperkende maatregel zal opleggen. Inmiddels is de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag bevestigd door de uitspraak van de Hoge Raad van 21 september 2012. Ben u het met mij eens dat het uitvoeren van een rechterlijke uitspraak die de staat dwingt tot het nemen van verantwoordelijkheid voor dakloze minderjarigen zich niet goed verhoudt met het daarbij automatisch opleggen van een maatregel van vrijheidsbeperking.

« Terug

Archief > 2012 > oktober