Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber inzake CCR-eisen aan binnenschepen

donderdag 13 december 2012

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   CCR-eisen aan binnenschepen

Kamerstuk:    30 523

Datum:            13 december 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie maken zich zorgen over het grote aantal CCR-regels dat met name impact heeft op oudere binnenvaartschepen. Voor deze leden is veiligheid van belang maar gezien de boekwaarde van schepen en de huidige crisis in de binnenvaart zijn er beperkingen aan wat reeel is te vragen aan aanpassingen aan oudere schepen. Ook is het voor deze leden de vraag of met al deze verplichte aanpassingen de veiligheid daadwerkelijk substantieel verbeterd. Zij maken zich zorgen over met name de impact op de kleine binnenvaart waar het aantal schepen in rap tempo afneemt zonder dat er vangende nieuwbouw is waardoor het gevaar dreigt dat delen van Nederland straks niet meer bereikbaar zullen zijn via de binnenvaart.

Genoemde leden waarderen de inzet van de minister om te komen tot versoepeling en/of uitstel van de CCR-regels. Zij betreuren dat hiervoor nog weinig draagvlak is bij de 4 andere CCR-lidstaten. De minister stelt dat de andere lidstaten nog niet of nauwelijks zijn aangesproken door het bedrijfsleven op de overgangsbepalingen. Genoemde leden vragen of hier een verklaring voor is. Is er een verschil in samenstelling van de vloot van de verschillende lidstaten?  Genoemde leden zijn benieuwd naar het resultaat van het overleg dat heden nog plaatsvindt met deze lidstaten ten aanzien van de 3 meest ingrijpende CCR-regels die op 1 januari 2013 in dreigen te gaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december