Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg MIRT (AO d.d. 11/12)

dinsdag 18 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO MIRT (AO d.d. 11/12)

Kamerstuk:    33 400 – A

Datum:            18 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Tijdens het AO is gesproken over het spoorknelpunt Zwolle-Herfte. De staatssecretaris heeft toegezegd in het voorjaar van 2013 de Kamer hierover te informeren. De ChristenUnie zou dit graag geconcretiseerd zien. Daarom vragen wij voor uiterlijk januari om een brief waarin staat welke varianten precies worden onderzocht en of daarin het door ons voorgestelde alternatief voor de fly-over wordt onderzocht.

Verder dien ik twee moties in over het omgaan met serieuze burgerinitiatieven. Deze moeten een eerlijke kans krijgen, juist omdat plannen van de minister hier beter van kunnen worden, omdat zij het draagvlak kunnen vergroten en omdat het gaat om de besteding van honderden miljoen euro's.

Mevrouw Dik, uw tijd is om. De spreektijd is twee minuten. Ik heb ook tegen de heer Bashir gezegd dat we daar vandaag streng in zijn.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kansrijke burgerinitiatieven volgens het voorstel tot wijziging van de Code Publieksparticipatie ondersteund moeten worden bij de verdere uitwerking, gelijke ontwikkelkansen moeten krijgen als overheidsalternatieven en op timing niet mogen worden afgewezen;

constaterende dat het burgerinitiatief Portway 2012, net als de A13/16, door de initiatiefnemers volledig doorgerekend is met gevalideerde verkeersmodellen waaruit blijkt dat deze verkeerskundig beter scoort dan de A13/16;

overwegende dat het burgerinitiatief Portway 2012, in tegenstelling tot de A13/16, een duurzame oplossing biedt voor de overlast in Overschie;

overwegende dat Portway 2012 nog niet volgens de nieuwe codecriteria door de regering ondersteund is onder verwijzing naar eerdere, evenmin ondersteunde, varianten, terwijl ook de A13/A16 van de regering nog steeds aan verandering onderhevig is;

overwegende dat de doorstroming op de A20 voor de korte en middellange termijn reeds via "quick win"-maatregelen kan worden opgelost;

verzoekt de regering, goed gemotiveerd aan te geven waarom Portway 2012 als een kansrijk of niet kansrijk burgerinitiatief beschouwd dient te worden conform de criteria van de nieuwe Code Publieksparticipatie, en daarbij de mogelijkheid van "quick win"-maatregelen op de A20 te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31 (33400-A).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ik heb hier nog een motie liggen.

De voorzitter:

Maar u hebt besloten om toch een inleiding te houden. Ik zal het nu toestaan, maar het is de allerlaatste keer. Na het kerstreces is twee minuten spreektijd ook echt twee minuten spreektijd. Ga uw gang, mevrouw Dik.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Rijnlandroute de weg onder Voorschoten door zal worden geboord nadat een recente studie heeft uitgewezen dat dit technisch-economisch haalbaar is;

overwegende dat de regering voorstelt slechts 600 van de 2.500 meter van het Blankenburgtracé tussen de A20 en de Nieuwe Waterweg te onder tunnelen en dat een langere tunnel mogelijk is door te kiezen voor een boortunnel;

overwegende dat er reëel zicht is op een boortunnelvariant die past binnen het beschikbare budget;

constaterende dat de boortunnel door Rijkswaterstaat niet als een volwaardig alternatief is uitgewerkt, terwijl deze op een breder bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak in de regio kan rekenen;

verzoekt de regering, conform de voorgestelde nieuwe Code Publieksparticipatie en in de geest van de commissie-Elverding:

- een onafhankelijk expertteam opdracht te geven om oplossingen te bedenken voor de geconstateerde knelpunten en onzekerheden van de boortunnelvariant;

- dit expertteam binnen drie maanden te laten rapporteren of en onder welke condities deze variant haalbaar is binnen het gestelde financiële kader;

- op grond van deze expertbeoordeling een nader besluit aan de Kamer voor te leggen over de meest optimale uitvoering van het Blankenburgtracé,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 32 (33400-A).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook ik moet de vergadering helaas verlaten vanwege een procedurevergadering.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december