Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Milieuraad d.d. 17 december 2012

woensdag 12 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu met de commissie voor Europese Zaken aan een algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Milieuraad d.d. 17 december 2012

Kamerstuk:    21 501 - 08

Datum:            12 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Ik sluit mij aan bij de complimenten aan de delegatie in Doha. Net als voorgaande sprekers zeg ik dat het fantastisch zou zijn als Nederland weer een positie in de top krijgt en Europees en internationaal weer meetelt als het gaat om vraagstukken van klimaat.

De klimaatovereenkomst van Doha is een kleine stap vooruit, maar het is teleurstellend dat het gevoel van urgentie internationaal lijkt te ontbreken. In 2014 zullen landen opnieuw spreken over verhoging van de ambities. Onder andere Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken willen de EU-ambitie verhogen naar een CO2-reductie van 30%. Sluit de staatssecretaris zich hierbij aan? De onderhandelingen over een nieuwe mondiale klimaatovereenkomst staan onder druk door discussies over klimaatfinanciering. Nederland wil in 2013 zijn bijdrage voor ontwikkelingslanden verdubbelen tot 200 miljoen euro. Welke bijdrage zal Nederland leveren in 2014 en 2015? Hoe ziet de staatssecretaris de verdere opschaling voor zich nu dit kabinet juist bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking? Wat gaat de staatssecretaris doen om te komen tot een ambitieuze EU-klimaatdoelstelling, nu in het regeerakkoord wordt gepleit voor ambitieuze internationale klimaatdoelen voor het jaar 2030?

Ik komt te spreken over de jaarlijkse groeianalyse en het Europees semester. Op welke wijze wil de staatssecretaris thema's uit de groeianalyse, namelijk het vergroenen van belastingen, het uitfaseren van milieuschadelijke subsidies, veilingen van emissierechten en het efficiënter aanpakken van hulpbronnen, een plek geven in het Nederlandse hervormingsprogramma? De ChristenUnie pleit al jaren voor vergroening van het belastingstelsel. Het is mooi dat het hier wordt genoemd, maar we vinden het belangrijk dat er nu ook concrete stappen worden gezet. Inzake de CO2-norm voor lichte bedrijfsvoertuigen sluit ik me aan bij de woorden van de collega van de GroenLinks-fractie. De opgaven van fabrieken van de CO2-uitstoot blijken nog steeds gunstiger te zijn dan de feitelijke uitstoot. Is de staatssecretaris bereid, ervoor te pleiten om de normen ook hierop aan te passen? Nederland doet het qua CO2-uitstoot Europees gezien goed door de fiscale stimulering. Dit geeft aan dat strenge CO2-limieten ook echt haalbaar zijn. Zal de staatssecretaris andere landen ook oproepen tot stimulering, zodat autoproducenten worden gedwongen om sneller stappen vooruit te zetten?

Het is mooi dat er een 7e Milieuactieprogramma is gekomen. Het is mooi dat daarbij wordt gekeken hoe het bestaande beleid beter kan worden uitgevoerd. We komen er nog uitgebreid over te spreken na ontvangst van de kabinetsreactie. Mijn zorg is op dit moment wel dat het niet moet blijven bij een opsomming van staand beleid en het uitleggen waarover later nog zal worden besloten. De knelpunten die zijn gesignaleerd, moeten gewoon worden aangepakt. Ik mis in het stuk duidelijke mijlpalen, zowel voor de te bereiken tussentijdse doelen als ten aanzien van de in te zetten instrumenten zoals nieuwe wetgevingstrajecten. De ChristenUnie vindt het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er adequate regelgeving komt op het gebied van de veiligheid van nanomaterialen. De ambities voor duurzaam inkopen en afval kunnen wat de ChristenUnie betreft hoger. Nederland streeft allang naar 100% duurzaam inkopen. Waarom is het Europese doel nog slechts 50%? Ook voor afvalrecycling is in andere landen nog een lange weg te gaan. Waarom worden de Europese doelen niet meer afgestemd op de best practices binnen Europa? Ondertussen groeit de ecologische voetafdruk van Europa nog steeds. Zal het 7e Milieuactieprogramma daarin verandering brengen? Laten we voorkomen dat het een dusdanig langetermijnvooruitzicht wordt -- 2050 -- dat acties steeds worden vooruitgeschoven.

Tot slot wijd ik enkele woorden aan het ETS voor de luchtvaart. De EU wil de emissiehandel in de luchtvaart een jaar uitstellen nu er wordt onderhandeld over een wereldwijd systeem Het uitstel is begrijpelijk maar het moet geen afstel zijn. De ChristenUnie verwacht van de staatssecretaris een stevige inzet om in 2013 echt tot een akkoord te komen in ICAO-verband. Als er geen akkoord wordt bereikt, moet Europa de emissiehandel alsnog Europees invoeren.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december