Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber Natuur- en milieueffecten veehouderij incl. PAS

donderdag 13 december 2012

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken

Onderwerp:   Natuur- en milieueffecten veehouderij inclusief PAS

Kamerstuk:    33 037

Datum:            13 december 2012

Status Programmatische Aanpak Stikstof

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn zich bewust van de complexiteit van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), maar betreuren dat de uitvoering van de PAS zo lang op zich laat wachten. Dit geeft onduidelijkheid voor – veelal – agrarische ondernemers en belemmert hen in de bedrijfsvoering. Deze leden pleiten dan ook voor een snelle uitwerking van de PAS in 2013, waarbij ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld op grond van specifieke gebieds- en bedrijfsomstandigheden, zodat de PAS ook daadwerkelijk op 1 januari 2014 in werking kan treden. Zij vragen het kabinet om inzicht te geven in de tijdpad tot 1 januari 2014 en het tijdpad en eindbeeld van de uitvoering van de PAS, zoals vastgesteld met de provincies, met daarbij een overzicht van de knelpunten die nog moeten worden opgelost.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen verder naar de lange termijnvisie van het kabinet inzake de PAS. Is het kabinet van plan om op dezelfde weg verder te gaan met de PAS, zo vragen deze leden. Of zoekt het kabinet naar alternatieven die minder complex zijn en waarmee toch de beoogde doelstellingen kunnen worden behaald?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet om aan te geven wat de stand van zaken is met betrekking tot het aanwijzen van de laatste PAS-gebieden. Wanneer komt de Raad van State met haar advies hierover, zo vragen deze leden. Deze leden vragen voor hoeveel gebieden nog onvoldoende maatregelen voorhanden zijn om een oplossing te bieden voor de stikstofproblematiek. Om welke gebieden gaat het, zo vragen deze leden?

Ten aanzien van de financiering van de noodzakelijke maatregelen vragen de leden van de ChristenUnie-fractie of er onderbouwingen zijn van het bedrag van 75,6 mln. euro dat door de provincies is begroot. Klopt het dat er een bedrag van 20 mln. euro in het begrotingsakkoord 2013 was opgenomen voor herstelbeheer? Hoe verhoudt zich dit tot het bedrag van 15,6 mln. euro in de brief van het kabinet van 2 november j.l., zo vragen deze leden 1).

Adviezen Raad van State en Commissie MER

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe ver het kabinet is met het uitwerken van de aanbevelingen die de Raad van State in april van dit jaar heeft gedaan. Kan het kabinet voor elk van de genoemde punten in bijlage 2 van de voorlichting van de Raad van State een stand van zaken geven, zo vragen deze leden.

Ook vragen de leden van de ChristenUnie-fractie in hoeverre de aanbevelingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn overgenomen bij het uitwerken van de PAS. De Commissie is van mening dat het toekennen van ontwikkelingsruimte alleen mogelijk is indien er voldoende zekerheid is over het behalen van de Natura 2000-doelen. En dit laatste is niet het geval volgens de Commissie. Kan het kabinet onderbouwen waarom volgens haar wel voldoende zekerheid bestaat over natuurherstel, en volgens het kabinet dus wel ontwikkelingsruimte vooraf kan worden toegekend, zo vragen deze leden 2). 

Emissiebeperkende maatregelen en vergunningverlening

De leden van de ChristenUnie-fractie zien een duidelijke opgave voor de veehouderijsector bij het verlagen van de milieudruk en is voorstander van aanscherping van de emissie maatregelen, om zodoende de uitstoot van fijnstof, ammoniak, methaan, stikstof en CO2 te verlagen. Hier tegenover moet echter staan dat de veehouderij duidelijkheid krijgt over de ontwikkelruimte. Deze leden vragen het kabinet daarom inzicht te geven in de vergunningsystematiek die wordt beoogd en de wijze van toedeling van ontwikkelruimte. Wordt dit nationaal of provinciaal geregeld? Provincies hebben inmiddels zelf stikstofverordeningen opgesteld om verder te kunnen met de vergunningverlening, zolang de PAS er nog niet is. Hoe worden deze provinciale verordeningen straks ingepast in de PAS, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat veel veehouders in het verleden hun bedrijf hebben uitgebreid op basis van een omgevingsvergunning, maar zonder een natuurbeschermingswetvergunning. Uit een uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011 is gebleken dat deze uitbreidingen met terugwerkende kracht toch een natuurbeschermingswetvergunning behoeven. Deze leden vragen het kabinet aan te geven hoe zij deze lacune in de juridische borging wil repareren.

Nalevings- en handhavingstekorten luchtwassers

Uit de brief van 1 november j.l. over de rapportages naleving luchtwassers blijkt dat het kabinet op basis van de onderzoeken van de ILT en het RIVM geen aanvullende maatregelen neemt, naast de verplichting om de werking van luchtwassers elektronisch te monitoren 3).  De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet te onderbouwen waarom geen aanvullende maatregelen nodig zijn om het toezicht- en naleeftekort aan te pakken. Deze leden vragen welke actie wordt ondernomen naar aanleiding van de conclusie van de ILT dat bij de helft van de veehouderijen de verplichte luchtwasinstallatie daadwerkelijk gebouwd en in bedrijf is. Verder vragen deze leden waarom de conclusies van beide rapporten voor het kabinet geen aanleiding vormen om het toezicht en de handhaving door de NVWA te verscherpen.

1) Kamerstuk 32 670, nr.64.

2) Kamerstuk 32 670, nr.63.

3) Kamerstuk 33 037, nr.37.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december