Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Klimaat

woensdag 12 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Klimaat (AO d.d. 29/11)

Kamerstuk:    31 793

Datum:            12 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien een motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bijstook van biomassa weliswaar een goedkope oplossing is om de doelstelling voor duurzame energie te halen, maar dat subsidiëring van bijstook van biomassa in kolencentrales onvoldoende bijdrage levert aan een omslag naar een schone energievoorziening, opschaling en realisatie van schone technieken en innovatie en werkgelegenheid;

overwegende dat meestook van biomassa volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op langere termijn spanningen kan geven met andere toepassingen van biomassa, zoals voor transport, waarvoor minder schone alternatieven bestaan;

overwegende dat grootschalige inzet van biomassa negatieve effecten in de toeleveringsketen heeft, zoals verlies van biodiversiteit, aantasting van voedselproductie en toegenomen CO2-uitstoot tijdens het vervoer;

verzoekt de regering, bij- en meestook van biomassa in kolencentrales niet te subsidiëren en de SDE-plus te beperken tot opschaling en realisatie van nog onrendabele schone technieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72 (31793).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december