Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Winterweer op het spoor (AO d.d. 23/10)

woensdag 12 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg met Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Winterweer op het spoor (AO d.d. 23/10)

Kamerstuk:    29 984

Datum:            12 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil twee moties indienen. Helaas heb ik van tevoren geen contact gehad met de heer Bashir. Ik dien mijn motie gewoon in. Dan moeten wij daarna maar kijken of de moties in elkaar geschoven kunnen worden. Mijn eerste motie gaat namelijk ook over de inzet van de aangepaste dienstregeling. De ChristenUnie heeft hier begrip voor, maar zodra het spoor winterhard is en de bijsturing structureel is herzien, moeten we proberen dit echt te beperken. Het moet een uiterste maatregel zijn. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aangepaste dienstregeling vaker (preventief) zal worden ingezet bij verwacht slecht weer om olievlekwerking van verstoringen te voorkomen;

constaterende dat wordt gewerkt aan het robuuster maken van het spoor door het spoor "winterhard" te maken;

constaterende dat de besturing en bijsturing van treinen structureel wordt herzien waardoor het treinverkeer binnen enkele jaren beter voorbereid moet zijn op het opvangen van verstoringen;

verzoekt de regering, in de nieuwe hoofdrailnetconcessie van NS afspraken te maken over de afbouw van de inzet van de aangepaste dienstregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 338 (29984).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Laat ik het scherp stellen: de reiziger heeft liever dat het treinverkeer vijf minuten wordt stilgelegd op het traject om een storing veilig en snel te verhelpen dan dat hij een uur lang moet wachten wegens een uitvallende trein omdat er op de storingsploeg moet worden gewacht. Mijn tweede motie gaat daarover.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleine technische storingen vaak leiden tot lange vertragingen voor reizigers wegens de aanrijtijden van storingsploegen;

constaterende dat NS en ProRail besloten hebben om af te zien van een proef met het verhelpen van kleine verstoringen door het rijdend personeel omdat dit vanwege veiligheidsregels alleen op enkelsporige trajecten is toegestaan;

overwegende dat de veiligheid van het rijdend personeel ook bij dubbelsporige trajecten kan worden gegarandeerd als op dergelijke trajecten na een storingsmelding het treinverkeer wordt stilgelegd voordat het rijdend personeel de baan betreedt om de storing te verhelpen;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre kleine verstoringen door het rijdend personeel ook op dubbelsporige trajecten veilig uitgevoerd kunnen worden door het voor korte duur stilleggen van het treinverkeer op het bewuste (deel van het) traject en de veiligheidsvoorschriften hierop aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 339 (29984).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december