Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (SO d.d. 12/12)

donderdag 13 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VSO Landbouw- en Visserijraad (SO d.d. 12/12)

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            13 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij hebben gisteravond laat op de valreep het verslag van het schriftelijk overleg ontvangen. Ik ben de ambtenaren van het ministerie van EZ zeer erkentelijk voor hun noeste arbeid. Ik dien drie moties in. De eerste gaat over de vergroeningsmaatregelen. Het kabinet heeft met steun van mijn fractie altijd gepleit voor een flexibel keuzemenu zodat de vergroeningsmaatregelen beter kunnen worden afgestemd op lokale omstandigheden. Nu is het nieuwe begrip "equivalentie" geïntroduceerd. Omdat mijn fractie nog niet precies weet wat dat inhoudt en hoeveel ruimte daarmee wordt geboden voor alternatieve vergroeningsmaatregelen dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat "equivalente" maatregelen als alternatief zijn voorgesteld voor de drie vergroeningsmaatregelen zoals voorgesteld door de Europese Commissie;

overwegende dat bij de keuze voor vergroeningsmaatregelen de effecten op milieu en biodiversiteit centraal dienen te staan;

overwegende dat daadwerkelijke vergroening van de landbouw in Nederland alleen kan worden gerealiseerd als rekening wordt gehouden met regio- en bedrijfsspecifieke kenmerken;

verzoekt de regering, zich sterk te blijven maken voor een ambitieuze vergroening van de directe betalingen middels een flexibel keuzemenu met bovenwettelijke maatregelen, waarin ook collectieve maatregelen en duurzaamheidscertificaten kunnen worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 669 (21501-32).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn tweede motie gaat over de voortgang van de GLB-onderhandelingen. Ik ben bezorgd over het gebrek aan voortgang dat is geboekt onder het Cypriotisch voorzitterschap en hoop dat de Ieren de zaken voortvarender zullen aanpakken. Hoewel de minister positie is over een politiek akkoord in 2013 bestaat er een reële kans dat de onderhandelingen waaraan ook het Europees Parlement voor het eerst meedoet niet op tijd zullen zijn afgerond. Om die reden dien ik een tweede motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderhandelingen over het GLB in 2012 op bepaalde dossiers weinig vorderingen laten zien;

overwegende dat zowel agrariërs als betaalorganen gebaat zijn bij duidelijkheid over het systeem van directe betalingen dat vanaf 2014 gaat gelden en zich hierop moeten kunnen voorbereiden;

verzoekt de regering, zich sterk te maken voor bespoediging van de GLB-onderhandelingen gericht op een akkoord in de eerste helft van 2013 en te pleiten voor een duidelijk overgangsregime voor het jaar 2014 indien de onderhandelingen niet op tijd kunnen worden afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 670 (21501-32).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn derde motie gaat over de makreelquota. De juridische strijd met IJsland en Faeröer leidt tot een extra korting voor makreel terwijl nog helemaal niet duidelijk is wat de sancties worden, of deze effectief zijn en of deze überhaupt haalbaar zijn. De fractie van de ChristenUnie wil daarom een veiligheidsklep inbouwen en dient de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een extra korting wil toepassen op het makreelquotum om deze te "reserveren" voor IJsland en Faeröer als voorwaarde om zo nodig sanctiemaatregelen te kunnen invoeren in de loop van 2013;

constaterende dat er nog discussie is over de juridische haalbaarheid van de sancties en dat de inhoud van mogelijke sancties nog niet bekend is;

overwegende dat wanneer sancties zich alleen richten op makreel, deze tandeloos zijn aangezien IJsland en Faeröer hun makreelvangsten niet aanlanden in de EU noch makreel exporteren naar de EU;

verzoekt de regering, in de LNV-raad als voorwaarde te stellen dat als de extra korting op het makreelquotum wordt geaccepteerd, deze tijdig moet worden teruggedraaid als er geen sancties kunnen worden toegepast richting IJsland en Faeröer of deze sancties alleen gericht zijn op makreel en daardoor onvoldoende effect zullen hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 671 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december