Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg AWBZ 2013 (AO d.d. 15/11)

donderdag 13 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Contracteerruimte AWBZ 2013 (AO d.d. 15/11)

Kamerstuk:    30 597

Datum:            13 december 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien twee moties in

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk de komende jaren de volgende onderdelen van de AWBZ, persoonlijke verzorging en begeleiding, evenals hulp bij het huishouden zal overhevelen naar gemeenten;

constaterende dat deze decentralisaties gepaard gaan met bezuinigingen van 25% respectievelijk 75%;

overwegende dat veel gemeenten zich nu al aan het voorbereiden zijn op financieel zwaardere jaren;

overwegende dat gemeenten niet voor een onmogelijke opgave kunnen worden geplaatst;

overwegende dat gemeenten hebben aangeboden om binnen bestaande financiële kaders mee te denken over de toekomst van extramurale en maatschappelijke zorg in het perspectief van de totale zorg;

verzoekt de regering, zoals afgesproken in het bestuursakkoord met gemeenten in gesprek te blijven over verantwoorde decentralisatie van onderdelen van de AWBZ en bijbehorende middelen, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 280 (30597).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kleine zorgaanbieders meer moeite kost om gecontracteerd te worden door een zorgkantoor dan grote zorgaanbieders;

overwegende dat cliënten keuzevrijheid wensen en een zorgaanbieder willen kiezen die past bij hun levensovertuiging;

van mening dat daarom ook kleine identiteitsgebonden instellingen door zorgkantoren moeten worden gecontracteerd;

verzoekt de regering, bij zorgkantoren te bevorderen dat zij een divers zorgaanbod contracteren, waaronder kleine identiteitsgebonden instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 281 (30597).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2012 > december