Ambitieuze christelijk-sociale doelstellingen ChristenUnie goed haalbaar

donderdag 26 oktober 2006 15:31

Een goed gezinsbeleid, meer werk voor ouderen en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, aandacht voor duurzaamheid en een reeks van ambitieuze investeringen blijken goed verenigbaar met behoud van goede prognoses voor de kerncijfers voor de economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de rapportage van het CPB inzake de macro-economische effecten van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Het programma van de ChristenUnie leidt met name tot minder werkloosheid en een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid en het arbeidsaanbod. De ontwikkeling van het BBP blijft op niveau. Ook het EMU-saldo verbetert. De verbetering van het lange-termijnhoudbaarheid bedraagt bijna een half procent BBP. De ChristenUnie blijkt daarmee een evenwichtig programma te hebben neergezet, waarvan het doel zonder problemen overeind is gebleven: een christelijk-sociale bijstelling van het kabinetsbeleid en het leggen van accenten waarin de eigen maatschappijvisie doorklinkt.

Het programma van de ChristenUnie legt het accent op gezinsbeleid, waaronder alleenstaande ouders. Een ander accent ligt op ouderen en kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken en gehandicapten. Het programma bevat forse investeringen in zorg, en veiligheid. De onderwijsinvesteringen betreffen naast extra geld voor leraren en tegengaan van schooluitval, de realisatie van gratis schoolboeken. Voor ontwikkelingssamenwerking wordt 550 miljoen meer uitgetrokken. Het totaal bedrag aan investeringen bedraagt € 6,9 miljard. De microlasten voor bedrijven en gezinnen gaan per saldo met 600 miljoen omlaag. Het belastingstelsel wordt voor ruim een miljard ‘vergroend’.

Het omvangrijke investeringspakket blijkt, met behoud van alle belangrijke economische parameters, mogelijk door creatieve maatregelen als de omvorming van de levensloopregeling tot een spaardagenregeling, en de omvorming van de wet op de kinderopvang, de WTOS en de kinderkorting tot het vrij te besteden kindgebonden budget. Dit gaat gecombineerd met een aantal ombuigingsvoorstellen ten bedrage van € 8 miljard. Deze bezuinigingsvoorstellen vallen onder meer neer in delen van het openbaar bestuur. Voor zover zij subsidies betreffen, worden ze voor een belangrijk deel gerealiseerd door het verleggen van verantwoordelijkheden.

De CPB-doorrekening van het ChristenUnie-programma heeft niet geleid tot significante bijstellingen van de bij de publicatie van het partijprogramma gepubliceerde cijfers. De belangrijkste verschillen zijn terug te voeren op de verbeterde uitgangspositie van de economie. Bij publicatie van het programma werd uitgegaan van een EMU-tekort van ongeveer 1 %; de doorrekening kon uitgaan van een begroting in evenwicht.

Download:

« Terug

Reacties op 'Ambitieuze christelijk-sociale doelstellingen ChristenUnie goed haalbaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > oktober