Groenste kandidaat ChristenUnie: wat wil Martine van Meekeren-Vonk?

woensdag 08 november 2006 12:31

Wat mogen u en de natuur verwachten van Tweede Kamerleden die op 22 november worden gekozen? Natuurmonumenten vroeg het acht politieke partijen. Bij zeven partijen heeft de vereniging een kandidaat gevonden die zich meer dan de rest wil inzetten voor natuur en landschap in ons land. Van elke kandidatenlijst is aan enkele mensen met een groen profiel gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de antwoorden is bepaald wie binnen de betreffende partij naar alle waarschijnlijkheid het beste in het parlement voor natuur en landschap zal opkomen. De groenste kandidaat voor de ChristenUnie is volgens Natuurmonumenten Martine Van Meekeren-Vonk (nr. 9). Hieronder volgt haar visie op natuur & milieu.

Weer toename biodiversiteit

Natuur en landschap zijn zeer waardevol voor mij, om meerdere reden. Biodiversiteit, de veelkleurigheid van de schepping, is waardevol in zichzelf en dient behouden en gestimuleerd te worden. Behoud van ecosystemen draagt bij aan de leefbaarheid van mens en natuur. In de natuur kom ik mijn schepper tegen en het vormt de ideale plaats om te recreëren in de letterlijke zin van het woord.

Meer respect

De intensivering van wonen, industrie en landbouw heeft grote effecten op de natuur, vaak zonder respect voor de kwaliteit van de omgeving. Geregeld verdwijnt de samenhang en komen cultuurhistorische en natuurlijke elementen onder druk te staan. De bescherming van natuur en landschap is van groot belang voor de kwaliteit van onze leefomgeving. De biodiversiteit in Nederland moet weer toenemen.

Prioriteiten in EHS
De ChristenUnie ziet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) als een belangrijk middel tot herstel van de biodiversiteit. In de EHS willen we prioriteit geven aan rodelijstsoorten, boerennatuur en het koppelen van oplossingen van wateroverlast aan natuurherstel en -ontwikkeling. De EHS is in 2018 gerealiseerd (of zoveel eerder als mogelijk), waar mogelijk door agrarisch natuurbeheer. Bij storingsgevoelige natuur blijven verwerving en inrichting de belangrijkste middelen. Tevens worden gebieden aangewezen met landbouw als hoofdfunctie (agrarische hoofdstructuur). De ChristenUnie trekt in haar programma 100 miljoen euro per jaar extra uit voor de EHS en minimaal 50 miljoen euro extra per jaar voor agrarisch natuurbeheer en de bergboerenregeling.

Natuur ervaren
Door de sterke urbanisatie raken steeds meer mensen vervreemd van de natuur en het land. De overheid moet projecten stimuleren die de natuur in de stad brengen of die mensen de natuur in krijgen. Natuurprojecten bij de stad moeten kwaliteit hebben en specifieke Nederlandse landschappelijke en natuurwaarden laten zien. Ik zie hier een belangrijke rol voor natuurorganisaties en natuurboeren weggelegd. De beste manier voor jonge, maar ook minder jonge, mensen om in contact te komen met de natuur is door erop uit te trekken. Ervaren is de beste manier om de relatie tussen mens en natuur te bevorderen. Daarnaast moeten natuur en landschap duidelijke aandacht krijgen in het onderwijs, vooral op de middelbare school.

Weidevogels en houtsingels
Het deltaland Nederland is van internationaal belang voor weidevogels en overwinterende ganzen. Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid. De inzet voor nationale landschappen moet gekoppeld worden aan extra inspanningen voor weidevogels. Verder wil ik herstel van kleine landschapselementen zoals perceelsranden, bonte weideranden en houtsingels. Goed voor de biodiversiteit en goed voor de recreatie. Bij de ontwikkeling en onderhoud van landschappen ziet de ChristenUnie een belangrijke rol voor de agrarische sector. Landbouw is met bijna zeventig procent van het land in handen de drager van het landelijk gebied en van ‘onze’ recreatieve ruimte. Experimenten met ‘agrarische natuurbedrijven’ zijn een noodzakelijke en duurzame investering.

Meer regie landschappen
Een groen-blauw netwerk is essentieel voor een integrale aanpak van natuur en landschap in ons deltaland. Ruimtelijke ontwikkeling moet aansluiten bij het eigen karakter van het landschap. Zeker buiten de bebouwde kom moeten cultuurhistorie en streekeigen groene (erf)beplanting ruimte krijgen. Er is meer regie nodig voor het behoud van open landschappen. Voorkomen moet worden dat deze via de kaasschaafmethode steeds kleiner worden. Verrommeling en versnippering moeten worden tegengegaan. Aan noodzakelijke bouwactiviteiten moet bovenlokaal sturing worden gegeven om versnippering te voorkomen.

Martine van Meekeren-Vonk

Op de site van Natuurmonumenten staat ook een programma vergelijking van de verschillende partijen.


Bron: www.natuurmonumenten.nl

« Terug

Reacties op 'Groenste kandidaat ChristenUnie: wat wil Martine van Meekeren-Vonk?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006 > november