ChristenUnie: mensen met arbeidsbeperking moeten begeleiding behouden

vrijdag 24 augustus 2012 16:59

Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn wil dat mensen met een arbeidsbeperking ook na drie jaar recht op begeleiding behouden. Sinds 1 januari krijgen Wajongers nog maximaal drie jaar een jobcoach die ze helpt en, waar nodig, bijstuurt. Dat zegt Oval, branche-organisatie voor bedrijven met jobcoaches en loopbaanbegeleiders. Ortega-Martijn heeft hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Het Kabinet had bij de Wet Werken naar Vermogen de mond vol over de participatie van jongeren met een beperking. Dit blijkt betekenisloos te zijn. Ze werpen zelfs tegelijkertijd belemmeringen op om jongeren te laten participeren.”

Een gedeelte van de mensen met een arbeidsbeperking komt thuis te zitten door de beperking van de begeleiding tot maximaal 3 jaar. Ortega-Martijn: ,,De eerder gevreesde effecten komen uit. Nu verliezen mensen met een arbeidsbeperking juist hun werk, terwijl we moeten zorgen dat er meer mensen met een beperking aan het werk komen. Het voortbestaan van bedrijven die veel Wajongers in dienst hebben wordt hierdoor ook bedreigd.”

Maar rond de vier procent van de werkgevers heeft mensen met een beperking in dienst. Dit veel te weinig, volgens Ortega-Martijn. ,,Deze maatregelen helpen niet om het aantal werkgevers te verhogen dat mensen met een beperking in dienst neemt. Kom met maatregelen die werkgevers stimuleren, in plaats van zulke besluiten te nemen. Begeleiding is noodzakelijk voor succes. Daar moeten we in investeren in plaats van bezuinigen.”


Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begeleiding van Wajongers door jobcoaches.

1.

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Werkgevers sturen Wajongers weg als begeleiding stopt’1?

2.

Deelt u de conclusie dat werkgevers de contracten met Wajongers beëindigden omdat de begeleiding na drie jaar stop wordt gezet? Zo nee, waarom niet? Kunt u cijfers geven over de gevolgen van het beperken van de begeleiding van Wajongers tot drie jaar op de duur van de arbeidscontracten?

3.

Bent u het met ons eens dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet stijgen? Hoe past het beëindigen van de begeleiding na drie jaar binnen deze doelstelling als dit er toe leidt dat Wajongers op straat komen te staan?

4.

Op eerdere schriftelijke vragen2 heeft u geantwoord dat er ruimte blijft voor het UWV om in individuele gevallen de begeleiding ook na drie jaar voort te zetten. Hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van het UWV dat het jammer is voor de werkgevers, maar dat ze uitvoeren wat het ministerie opdraagt? Legt het ministerie beperkingen op aan het UWV voor het toekennen van begeleiding na drie jaar? Zo ja, waarom en hoe luiden deze critica? Vindt u in het licht van de problemen deze criteria dan niet te strak? Zo nee, waarom niet?

5.

Waarom is er voor gekozen om als de Wajonger naar een ander bedrijf wisselt, de begeleiding wel weer aan te bieden? Bent u met ons van mening dat dit een ongewenste impuls is voor het aanbieden van tijdelijke contracten? Hoe gaat u er voor zorgen dat Wajongers vaker vaste contracten bij werkgevers krijgen?

6.

Bent u bereid om met het UWV en de betrokken bedrijven in gesprek te gaan om te zoeken naar een passende oplossing zodat de Wajongers in dienst kunnen blijven en het voortbestaan van de bedrijven niet in gevaar komt? Zo ja, op welk termijn kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten? Zo nee, waarom wilt u dit niet?

7.

Daarnaast vallen veel mensen met een arbeidsbeperking al uit bij de overgang van onderwijs naar werk. Deelt u met ons de mening dat begeleiding door jobcoaches op school de uitval bij de overgang van school naar werk kan verminderen? Zo nee, waarom niet?

8.

Bent u bereid om begeleiding door jobcoaches ook mogelijk te maken voor leerlingen met een arbeidsbeperking die nog geen baan hebben? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u anders het aantal leerlingen met een arbeidsbeperking terugdringen dat uitvalt tussen school en werk en vervolgens nog moeilijker aan het werk komt?

  

1 Trouw, 24 augustus 2012: ‘Werkgevers sturen Wajongers weg als begeleiding stopt’.

2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2755.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: mensen met arbeidsbeperking moeten begeleiding behouden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2012 > augustus